El Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat avui les següents convocatòries de subvenció:

Es fa pública la convocatòria per la concessió de les subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis afectats econòmicament per la COVID-19, per tal de fer efectiva la continuïtat de les seves activitats i la reactivació d’aquest sector, dels programes següents:

– Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç.

– Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda.

– Programa de reactivació del comerç.

– Programa de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments.

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de les subvencions en l’àmbit del comerç al detall, dels serveis, l’artesania, i la moda, amb la finalitat de reactivar i impulsar el sector comercial, de serveis, l’artesanal i el suport a la moda catalana, i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors.

Els beneficiaris d’aquesta subvenció són:

– Profesionals autònoms donats d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms, empreses individuals, associades o agrupades.

– Pels programes de reactivació del comerç, de reactivació de la moda catalana i per a la reactivació de l’empresa artesana, únicament poden ser beneficiàries les empreses obligades a tancament per el Real Decreto 463/2020, de 14 de març, o aquelles que hagin vist disminuïda la seva facturació.

– Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

– Als efectes d’aquestes bases reguladores s’entenen com empreses de serveis a la persona aquelles que presten les activitats empresarials següents: tallers mecànics, serveis fotogràfics, copisteries i arts gràfiques, serveis de reparacions, tintoreria i bugaderies, perruqueria i salons d’estètica i bellesa, bars i restaurants i serveis de menjar preparat i càtering

– Als efectes d’aquestes bases reguladores s’entenen com empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

– Als efectes d’aquestes bases reguladores s’entenen com empreses artesanes aquelles que desenvolupen activitats relatives al Repertori de famílies d’oficis artesans publicat a l’annex del Decret 182/2014 modificat per l’Ordre EMO/292/2015. S’exclou expressament l’artesania alimentària.

– Als efectes d’aquestes bases reguladores s’entenen com empreses de moda aquelles que comprenen activitats intensives en disseny i creativitat, els seus productes i serveis estan subjectes a una renovació constant i es vinculen a l’equipament de la persona.

(per informació detallada de les diferents mesures i dels requisits per a la seva aplicació cal recórrer al text complert de les resolucions abans enllaçat).