Atorgament d’una llicència d’ús privatiu del domini públic consistent en la col·locació i explotació de dos barres exteriors al Saurí Festival (Illa Saurí) com a preludi de les Festes Majors 2022 així com l’estalvi econòmic en diferents despeses per l’organització dels actes programats dintre de les Festes Majors, especialment a l’acte del Saurí Festival. L’adjudicatari de la llicència haurà d’aportar els mitjans necessaris pel correcte funcionament del servei, fent-se càrrec de les despeses que s’enumeren en les bases.

L’atorgament d’aquesta llicència parteix del preu de tarifa mitjançant procediment de subhasta per tal de garantir els principis d’objectivitat, publicitat i concurrència, en el que l’interessat presentarà la seva proposició.

El termini de la llicència serà dia 24 d’agost pel muntatge i prestació del servei i dijous 25 d’agost matinada. Desmuntatge dia 25 d’agost abans de les 10.30h.

Requisits per participar:

I.- Els interessats han de desenvolupar una activitat de bar i/o cafeteria, de bar i/o restauració o comerços o distribuïdors d’alimentació i beguda (relació amb aquestes activitats (IAE). El seu domicili social ha d’estar a Móra d’Ebre.
II.- També podran participar aquelles associacions constituïdes per un mínim de 3/4 socis sempre que el 50% dels seus socis acreditin tenir llicència de bar i/o cafeteria, de bar i/o restauració al Móra d’Ebre.
III.- Entitats sense ànim de lucre del municipi que estigui inscrita al registre d’entitats de Móra d’Ebre. Aquesta haurà d’acreditar els mitjans personals i materials per desenvolupar aquesta activitat, mitjançant informes d’institucions financeres o, en el seu cas, justificació de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals.

Els/les participants hauran de presentar les seves ofertes en un termini de 5 dies hàbils (procediment urgent)/ fins al dia 2 d’agost al Registre municipal de l’Ajuntament situat a la Plaça de Baix, núm. 1 de Móra d’Ebre a les 14.00h.

BASES REGULADORES BARRES BAR SAURÍ
QUADRE TÈCNIC
ANNEX I DECLARACIÓ RESPONSABLE
ANNEX II OFERTA ECONÒMICA