El Departament d’Urbanisme vetlla per la prevenció de la contaminació acústica al municipi, i s’encarrega de controlar el compliment de la mateixa per part d’activitats, en les relacions de veïnatge, etc.

El mapa de capacitat acùstica es tracta de la cartografia que divideix el terme en diferents zones de sensibilitat acústica. En cadascuna d’elles es permet una major o menor quantitat de soroll en funció dels usos del sòl predominants en ella, és a dir, fixen els objectius de qualitat acústica del territori per a cada zona.

 

MEMÒRIA
PLÀNOL
LLEGENDA
EDICTE D’APROVACIÓ
PUBLICACIÓ DOGC APROVACIÓ