Àrea de Turisme, Comerç i Igualtat

Segons la normativa vigent (Llei de Bases del Règim Local, Estatut d’Autonomia de Catalunya i Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya), l’Ajuntament té competències pròpies en matèria d’informació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local o les activitats i les instal·lacions culturals i esportives, l’ocupació del lleure, el turisme, així com en la regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot tipus d’activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de l’ocupació.

L’Ajuntament té també competències en la regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot tipus d’activitats econòmiques, especialment les de caràcter comer­cial, artesanal i turístic i foment de l’ocupació.

Finalment, el 3 d’agost es va publicar en el BOE el Reial Decret-llei 9/2018, de 3 d’agost, de mesures urgents per al desenvolupament del Pacte d’Estat contra la violència de gènere. La Disposició Final Primera de l’esmentada norma modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, afegint un paràgraf o) a l’apartat 2 de l’article 25 de la Llei, amb la redacció següent:

“o) Actuacions en la promoció de la igualtat entre homes i dones així com contra la violència de gènere.

competències que hauran d’exercir en els termes de la legislació de l’Estat i de la Comunitat Autònoma.

Regidora:

Lorena Sastre
Correu: lsastre@moradebre.cat
Telèfon: 977 400 012
Horari de visites: hores convingudes