Àrea d’Obres i Serveis, Neteja i Festes

Segons la legislació bàsica vigent, l’Ajuntament té competències en matèria de serveis obligatoris municipals (també anomenades competències essencials dels municipis).

Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastiment domiciliari d’aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població, pavimentació de les vies públiques i control d’aliments i begudes. En els municipis amb més de 5.000 habitants, a més a més: Parc públic, biblioteca pública, mercat i tractament de residus.

D’acord amb el que s’estableix a la legislació estatal o autonòmica, el municipi té competència en les següents matèries (Article 25 de la LRBL):

a) Seguretat en llocs públics.
b) Ordenació del tràfic de vehicles i persones en vies urbanes.
c) Protecció civil, prevenció i extinció d’incendis.
d) Ordenació, gestió, execució i disciplina urbanística; promoció i gestió de les vivendes; parcs i jardins, pavimentació de vies públiques i conservació de camins i vies rurals.
e) Patrimoni històric-artístic.
f) Protecció del medi ambient.
g) Avituallaments, escorxadors, fires, mercats i defensa d’usuaris i consumidors.
h) Protecció de la salubritat pública.
i) Participació en la gestió de l’atenció primària de la salut.
j) Cementiris i serveis funeraris.
k) Prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social.
l) Subministrament d’aigua i enllumenament públic; serveis de neteja viària, de recollida i tractament de residus, clavegueram i tractament d’aigües residuals.
m) Transport públic de viatgers.
n) Activitats o instal·lacions culturals i esportives: ocupació del temps lliure; turisme.
o) Participar en la programació de l’ensenyament i cooperar amb l’Administració educativa en la creació, construcció i sosteniment dels centres docents públics, intervenir en els seus òrgans de gestió i participar en la vigilància i compliment de l’escolaritat obligatòria.

El municipi de Móra d’Ebre col·labora amb les festes i, d’acord amb la Llei de Bases de Règim Local dirigeix, inspecciona i impulsa els serveis i obres municipals, aprova els projectes en que n’és competent. En matèria de Festes el municipi col·labora en qüestions com la determinació dels espais públics, coordinació del programa, organització i col·laboració amb aquests dies de celebracions i manifestacions populars, religioses i cíviques que es celebren.

Regidor:

Xavier Barcelona
Correu: xbarcelona@moradebre.cat
Telèfon: 977 400 012
Horari de visites: hores convingudes