Àrea de Sanitat, Serveis Socials i Joventut

Els governs locals tenen un paper rellevant dins el sistema de la promoció i la protecció de la salut. La Llei de Salut Pública considera els ajuntaments competents en matèria d’educació sanitària en l’àmbit de les competències locals, la gestió del risc en camps com la contaminació del medi, les aigües de consum públic, equipaments, piscines, tatuatges i micropigmentació, animals, policia sanitaria mortuòria o preservar la salut de la població davant agents físics, químics i biològics.

Més enllà dels serveis mínims obligatoris, els municipis també són competents per realizar altres activitats, com promoure la defensa dels consumidors i usuaris de la sanitat, la participació en la gestió d’atenció primaria de la salut, la protecció de la sanitat ambiental i la protecció de la salubritat pública. També volem que la ciutadania tingui estils de vida saludables.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix en l’article 24 el dret de totes les persones a accedir en condicions d’igualtat a les prestacions de la xarxa de serveis socials de responsabilitat pública, a ésser informades sobre aquestes prestacions i a donar el consentiment per a qualsevol actuació que les afecti personalment, en els termes que estableixen les lleis. A més, en el seu article 42, estableix que els poders públics han de promoure polítiques públiques que garanteixin un sistema de serveis socials, de titularitat pública i concertada, adequat als indicadors econòmics i socials, i que han de garantir la qualitat del servei i la gratuïtat d’aquells que les lleis determinen; finalment, en el seu article 84, reconeix les competències dels ens locals pel que fa a la regulació i la prestació dels serveis d’atenció a les persones i dels serveis socials públics d’assistència primària.

Per últim, la regidoria de Joventut treballa de manera coordinada i transversal amb diferents àrees del propi Ajuntament per tal de donar resposta a les necessitats de les persones joves i ajudar a que aquestes puguin desenvolupar els seus projectes de vida garantint un futur millor per el conjunt de la societat. Per polítiques de joventut s’entenen les polítiques socials centrades a millorar la situació de la població jove. Les polítiques de joventut que es despleguen en el món local es caracteritzen pel fort vessant relacional fonamentat en àmbits d’actuació diversos que es desenvolupen des de diferents àrees: Educació, Treball, Habitatge, Salut, Cultura, Participació, Gènere, etc.

Els municipis no tenen competències pròpies per desplegar polítiques de joventut més enllà de les complementàries. En el següent enllaç podreu trobar tota la informació sobre el Pla Local de Joventut (2016-2019) del nostre municipi.

La regidoria de Joventut treballa en:

  1. Desenvolupament de Programari i Projectes: Col·laborar amb altres membres del govern local per dissenyar i implementar programes i projectes destinats a joves, com ara programes educatius, esportius, culturals i d’ocupació.
  2. Participació Ciutadana: Facilitar la participació dels joves en la presa de decisions locals. Això inclou la creació del consell juvenil Senat Júnior, es va realitzar el passat 30 d’agost del 2023, on es van crear diferents fòrums de discussió i altres iniciatives per assegurar-se que les veus dels joves siguin escoltades.
  3. Suport a Associacions Juvenils: Col·laborar amb les associacions juvenils locals, proporcionant suport financer, assessorament i recursos perquè puguin dur a terme les seves activitats i iniciatives. Actualment, tenim dues associacions de joves.
  4. Oportunitats d’Ocupació: Desenvolupar programes i recursos per millorar les oportunitats d’ocupació per als joves, ja sigui mitjançant pràctiques professionals, tallers d’habilitats laborals o altres iniciatives relacionades amb el mercat laboral. En l’actualitat, s’ha gestionat una nova subvenció sobre joves en pràctiques.
  5. Acció Social i Solidària: Promoure iniciatives de solidaritat i voluntariat entre els joves, involucrant-los en projectes socials i comunitaris. Nou projecte conjuntament amb el Consell Comarcal sobre “Pla Comarcal d’Envelliment Quilòmetre Zero (PLEQZ)”. A través de l’Associació Mans Amunt i el Casal d’avis, per trobar alternatives per mitigar l’envelliment a la comarca.
  6. Promoció de la Salut Mental: S’han creat programes que promouen la salut mental dels joves, sigui mitjançant la conscienciació o informació. En l’apartat de Sanitat es parla més a fons d’aquests projectes.
  7. Diversitat d’activitats per als més petits: Potenciació del Parc de Nadal i del Casal d’estiu amb l’associació del Treu Banya. Assegurant que tots dos ofereixin una àmplia gamma d’activitats per a tots els nens/es. Això inclou un suport financer per part de l’ajuntament per tal que incloguin jocs, tallers d’art, treballs manuals, espectacles infantils, animació, atraccions inflables i altres activitats recreatives. La diversitat assegura que hi hagi opcions per a nens de totes les edats i interessos.
  8. Es treballa en un Casal Jove: Estan en marxa accions per tal de posar en funcionament un espai juvenil amb l’objectiu de desenvolupar activitats especialment dissenyades per a la seva franja d’edat
Al menú de l’esquerra podeu navegar entre els diferents serveis existents (alguns externs) i d’altra informació d’interés de les àrees de la regidoria.
Regidora:

Eva Àvila
Correu: eavila@moradebre.cat
Telèfon: 977 400 012
Horari de visites: hores convingudes