Àrea d’Hisenda

L’article 4 de la LRBRL reconeix a les entitats locals bàsiques o primàries, les següents potestats:

  • Les potestats tributària i financera, ja que l’article 133.2 de la CE reconeix a les CA i a les entitats locals la facultat d’establir i exigir tributs, d’acord amb la CE i amb les lleis, aspecte desenvolupat posteriorment per l’article 106.1 de la LRBRL, que reconeix a les províncies i als municipis la facultat d’establir i exigir tributs, encara que dins dels límits establerts per les lleis, particularment per la legislació reguladora de les hisendes locals, que es refereix a aquesta qüestió en els articles 6 i següents del TRLRHL.

Aquesta potestat, en l’àmbit municipal, està limitada a la possibilitat d’establir preus públics, taxes i contribucions especials, atesa la reserva de llei existent en matèria tributària per establir impostos.

L’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania la informació de l’activitat administrativa que té contingut econòmic o de despesa pública: pressupostos, contractació pública, endeutament, termini de pagament a proveïdors, patrimoni, auditories de comptes, indicadors de gestió econòmica, cost efectiu del serveis…

En el següent enllaç trobareu tota la informació sobre la Gestió Econòmica del nostre municipi.

Informació sobre el calendari i padrons fiscals.
Regidor:

Rubén Biarnés
Correu: rmbiarnes@moradebre.cat
Telèfon: 977 400 012
Horari de visites: hores convingudes