La delicada conjuntura socioeconòmica al llarg del temps està essent determinant en la gestió de molts aspectes dins de l’administració local.

Aquest ajuntament considera com a prioritari disposar d’una política econòmica i d’ocupació, que permeti afavorir la creació de noves empreses, amb la conseqüent creació de llocs treball. En aquesta línia, es va creure adient la creació d’un programa de formació ocupacional per tal d’afavorir i millorar les qualificacions professionals dels ciutadans de Móra d’Ebre i demés territori.

A tal efecte en data 12 de juny de 2012, es va sol•licitar la inscripció en el registre de centres i entitats de formació del Servei d’Ocupació de Catalunya que imparteixen formació d’oferta adreçada a treballadors/ores desocupats/ades.

En data 3 d’agost de 2012, va tenir entrada en el registre general de l’ajuntament, Resolució de la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya de data 4 de juliol de 2012, per la qual es donava d’alta l’entitat de l’ajuntament de Móra d’Ebre, al Registre de centres i entitats de formació del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb el número de cens 4103.

DDSCF1147’ença l’any 2012 fins l’exercici de 2013, s’ha anat impartint diferent formació a treballadors/ores desocupats/ades en els espais formatius homologats a l’efecte i que formen part del centre ocupacional de Móra d’Ebre.

Aquest ajuntament, en la seva intenció de promoure l’estudi en el municipi i donar més serveis als seus veïns, dins el present any ha realitzat un esforç molt important amb l’adequació d’uns locals ubicats a la segona planta de l’edifici conegut com a “Bulevard”, situat al carrer de Bonaire núm. 80, convertint-les en una/es aula/es polivalent de formació, per tal d’encabir les diverses i diferents possibilitats.

Seguint en la línia engegada en el seu moment, en data 30 de juliol de 2014, es va presentar davant el Servei d’Ocupació de Catalunya, la sol•licitud de modificació en el registre de centres i entitats de formació, amb la incorporació dels nous espais de formació, amb la idea de centralitzar tots els espais formatius en un sol edifici.

Per tal de donar més cabuda a aquests nous espais i poder compaginar diversos tipus de formació, durant el mes de Juliol de 2014, en converses mantingudes amb representants de la UNED a Tortosa, es va posar de manifest l’interès de l’ajuntament de Móra d’Ebre en poder impartir al municipi estudis universitaris.

DSCF1155En data 25 de setembre de 2014, es va signar un compromís entre l’ajuntament de Móra d’Ebre i el Patronat del Centre Associat de Tortosa a la UNED, per a iniciar els tràmits i gestions per a la implantació a Móra d’Ebre d’una aula universitària i a tal efecte en sessió de la Junta de Govern Local de data 30 de setembre de 2014, es va prendre l’acord de sol•licitar formalment la creació i implantació de l’aula universitària, havent estat informada favorablement l’obertura de l’Aula Universitària de Móra d’Ebre pel citat Patronat.

Inicialment, i de cara a aquest curs 2015/2016, es durà a terme un grau en ciències ambientals, donat que cada cop són més preocupants els problemes mediambientals i la seva gestió en el nostre territori, així com els cursos d’accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.

En el següent enllaç trobareu tota la informació sobre el sistema de gestió de la qualitat del Centre de Formació.

POLÍTICA DE QUALITAT