El Reial Decret 15/2020  de 22 d’abril de 2020 de mesures urgents i complementàries per recolzar l’economia i l’ocupació recull en 5 capítols mesures referides a diversos àmbits d’interès. A continuació es presenta un resum de caire informatiu de les principals novetats en cadascú dels capítols:

Capítol I         Mesures per reduir els costos operatius de pimes i autònoms 

 • Inclou una regulació del procediment pel pagament de les rendes dels lloguers de locals perquè les parts puguin arribar a un acord per a fer pagaments progressius si concorren els requisits exigits d’imprevisibilitat i inevitabilitat del risc derivat, excessiva onerositat de la prestació deguda i bona fe contractual

Capítol II        Mesures per reforçar el finançament empresarial

 • Regula un paquet de mesures per reforçar el finançament de les empreses.
 • ­S’habilita l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia a ajornar quotes dels préstecs concedits en el marc dels seus programes de subvencions o ajudes reemborsables.
 • S’habilita al Consorci de Compensació d’Assegurances perquè desenvolupi activitats de reassegurança de crèdit i de caució a partir del 2020.
 • Per reforçar les mesures de suport a la liquiditat per mitjà d’avals es preveuen 3 mesures complementàries:
  • S’augmenta la capacitat d’aval de les Societats de Garantia Recíproca reforçant l’accés al finançament de les pimes mitjançant un reforçament del re-aval concedit per la Companyia Espanyola de Refinançament S.A.
  • Es fomenta el manteniment de les fonts de liquiditat proporcionades pels mercats de capitals mitjançant el benefici dels avals dels pagarés incorporats al Mercat de Renda Fixa de l’Associació d’Intermediaris d’Actius Financers (AIAF) i al Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF). Les condicions dels avals s’establiran per Acord de Consell de Ministres
  • Es garanteix una línia d’avals per un import de fins a 100.000 milions d’euros alliberada fins al 31 de desembre de 2020.

Capítol III       Mesures fiscals 

 • S’estableix un IVA del 0% aplicable als lliuraments interiors, importacions i adquisicions intracomunitàries de material sanitari quan els seus destinataris siguin entitats públiques, sense ànim de lucre i centres hospitalaris.
 • S’adopten dues mesures en l’àmbit fiscal respecte de l’Impost sobre societats:
  • Es permet, per als períodes impositius iniciats a partir d’1 de gener de 2020 que els contribuents amb un volum d’operacions inferior a 600.000 euros tinguin l’opció de realitzar pagaments fraccionats per un període de 3, 9 o 11 primers mesos (dins del termini ampliat per l’RDLL 14/2020).
  • Per als no inclosos al punt anterior i contribuents amb una xifra de negocis inferior a 6.000.000 d’euros es preveu que l’opció es pugui realitzar en el termini del pagament fraccionat que hagi de presentar-se el mes d’octubre de 2020 (aquesta mesura no és aplicable per als grups amb règim especial de consolidació fiscal regulat en el capítol VI del títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre societats).
 • En relació a impostos determinats amb signes, índexs o mòduls s’adapten, de forma proporcional al període temporal afectat per la declaració de l’estat d’alarma en les activitats econòmiques, el càlcul dels pagaments fraccionats en el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF l’ingrés a compte del règim simplificat de l’IVA.
 • S’elimina la vinculació obligatòria que durant tres anys s’estableix legalment per a la renúncia al mètode d’estimació objectiva de l’IRPF, del règim simplificat i del règim especial de la agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA, sempre que compleixin els requisits normatius per a la seva aplicació.
 • S’estén fins al 30 de maig les mesures tributàries contingudes en als RDL 8/2020 i 11/2020 a fi de garantir l’adaptació d’aquestes mesures a l’evolució de la crisi els efectes pretenen mitigar. Aquesta extensió també s’aplica a les administracions tributàries de les comunitats autònomes i entitats locals per la remissió efectuada per l’art. 53 del RDL 11/2020.
 • S’arbitra la possibilitat de supeditar el pagament dels deutes tributaris a l’obtenció del finançament a què es refereix l’RDL 8/2020, de 17 de març.
 • Es modifica el RDL 8/2020, en relació al termini de desenvolupament de les subhastes i adjudicació de béns a què es refereixen els arts. 104.2 i 104 bis del Reglament general de recaptació.
 • S’adapta l’exercici de drets per licitadors i adjudicataris en els procediments d’alienació desenvolupats per l’AEAT de forma que licitador podrà sol·licitar l’anul·lació de les seves licitacions i l’alliberament dels dipòsits constituïts i, si s’escau, a més el preu de la rematada ingressat, sempre que, pel que fa als adjudicataris, no s’hagués emès certificació de l’acta de adjudicació dels béns o atorgament d’escriptura pública de venda.
 • Es redueix al 4% el tipus impositiu aplicable als llibres, diaris i revistes digitals, alhora que s’elimina la discriminació existent en matèria de tipus impositius entre el llibre físic i el llibre electrònic.
 • S’habilita la interposició i tramitació del recurs especial en els termes que estableix la LCSP en aquells procediments de contractació on la continuació hagi estat acordada per les entitats de sector públic, afegint un apartat 3 a la Disposició Addicional 80a de l’RDLL 11/2020, de 31 de març. D’aquesta manera, es garanteix per a tots els licitadors que prenguin part en aquests procediments la possibilitat de fer valer els seus drets, ja que els terminis del recurs especial que preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic continuaran computant en els termes que estableix aquesta llei.

Capítol IV       Mesures per facilitar l’ajustament de l’economia i protegir l’ocupació

 • Es modifica l’art. 22 de l’RDLL 8/2020, pel que fa al concepte de força major vinculada a la tramitació d’un ERTE. En aquest sentit, cal tenir present que el concepte de “força major” es tracta d’un concepte de creació legal i concreció administrativa, directament i irremeiablement vinculat en exclusiva a la situació d’excepcionalitat derivada de la crisi sanitària. Per aquest motiu, la força major podrà ser parcial, i, en aquelles empreses que desenvolupen activitats considerades essencials, potser que un ERTE afecti només a aquella part de la plantilla que no desenvolupa tasques essencials.
 • Es reforça la protecció dels treballadors fixos-discontinus, ampliant la cobertura regulada en l’RDLL 8/2020 a aquelles persones treballadores que no hagin pogut reincorporar a la seva activitat en les dates previstes, com a conseqüència de la COVID-19 i que, o bé disposant de períodes d’ocupació cotitzada suficient, no compleixen el requisit de situació legal de desocupació, o bé no poden accedir a la prestació d’atur per no tenir el període de cotització necessari per accedir a la prestació.
 • Es disposa que els treballadors autònoms que no havien realitzat l’opció per alguna Mútua per a la gestió de determinades prestacions de Seguretat Social en el termini establert fins al juny de 2019, puguin optar en el mateix moment de sol·licitar el cessament d’activitat. Igualment, podran sol·licitar la prestació d’IT a partir del moment en que optin també per la corresponent Mútua.
 • Se suspenen els terminis que regeixen en l’àmbit de funcionament i actuació de la Inspecció de Treball i seguretat Social, amb l’excepció dels casos en què la intervenció d’aquest organisme sigui necessària per garantir la protecció de l’interès general o per estar relacionats amb la COVID-19.
 • Es reforcen el regim sancionador i els mecanismes de control i sanció necessaris per evitar comportaments fraudulents en la percepció de prestacions. Concretament, es regula la sanció dels comportaments de les empreses que presentin sol·licituds que continguin falsedats i incorreccions en les dades facilitades i s’estableix una responsabilitat empresarial que implica la devolució, per part de l’empresa, de les prestacions indegudament percebudes pels seus treballadors i treballadores, quan no hi hagi dol o culpa d’aquests
 • Es permet que el Fons d’educació i promoció de les cooperatives pugui destinar-se a qualsevol activitat que contribueixi a frenar o pal·liar els efectes de la crisi sanitària derivada de la COVID-19, mitjançant accions pròpies, donacions a altres entitats públiques o privades o dotació de liquiditat a la cooperativa per garantir la continuïtat del seu funcionament.
 • Es flexibilitzen alguns dels requisits que permeten a les societats anònimes o de responsabilitat limitada la qualificació de societat laboral.
 • Es prorroga dos mesos el caràcter preferent de la feina a distància, així com el dret d’adaptació de l’horari i reducció de la jornada.
 • Es facilita l’accés a les garanties socials dels petits agricultors (treballadors per compte propi o autònoms del sector agrari) introduint una reforma en els requisits per a la inclusió en el sistema especial, mitjançant la qual es pretén prescindir d’aquells requisits vinculats a rendes de treball. Es determina clarament qui és un petit agricultor.

Capítol V        Mesures de protecció dels ciutadans

 • S’adopten noves mesures en relació a la prestació per desocupació: s’atribueix la consideració de situació legal de desocupació a aquelles persones treballadores que hagin vist extingit el seu contracte de treball durant el període de prova des del 9 de març, així com a aquells que l’hagin extingit voluntàriament des l’1 de març per tenir una oferta laboral en ferm que no s’ha arribat a materialitzar com a conseqüència de la COVID-19.
 • S’amplien les contingències en què es poden fer efectius els drets consolidats dels plans de pensions i s’estableixen les condicions i termes en què es podran fer efectius.
 • Es regula l’atorgament unilateral pel creditor dels instruments notarials en què es formalitza l’ampliació de termini derivada de la moratòria legal dels préstecs o crèdits garantits amb hipoteca, o mitjançant un altre dret inscriptible diferent, i es justifica que el que es documenta és el reconeixement unilateral del creditor d’una obligació establerta ex lege.
 • En relació amb el dret de resolució de determinats contractes sense penalització per part dels consumidors i usuaris, s’estableix que el «dies a quo» del dret a resoldre el contracte és aquell en què resulta impossible la seva execució i el «dies ad quem» als 14 dies d’aquell
 • Es permetrà la concessió de préstecs avalats al 100% per l’Estat, i sense cost per al beneficiari, de despeses ni interessos a famílies que, com a conseqüència de la pandèmia, es trobin en dificultats per fer front a la renda dels seus lloguers d’habitatge habitual, per un import total de fins a 1.200 milions d’euros.
 • S’aprova l’extensió per a l’any 2020 d’una reducció en la cotització durant la situació d’inactivitat en el sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris, establert en el RGSS per a aquells treballadors que haguessin realitzat un màxim de 55 jornades reals cotitzades en l’any 2019.
 • Se simplifica el procediment de resolució de l’ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social, amb independència del nombre de mensualitats que comprengui, fixant un criteri homogeni en la determinació del termini d’amortització mitjançant el pagament esglaonat del deute i establint l’efecte jurídic de la sol·licitud fins a la resolució del procediment, en relació amb la suspensió dels terminis administratius prevista en la DA 3a de l’RD 463/2020; finalment, aquest ajornament es declara incompatible amb la moratòria regulada a l’art. 34 de l’RDLL 11/2020, de 31 de març.

(per informació detallada de les diferents mesures i dels requisits per a la seva aplicació cal recórrer al text complert del decret).