Havent-se aprovat per Resolució d’Alcaldia núm. 2022-0015 d 11 de febrer de 2022 la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per a la selecció de personal funcionari per cobrir la plaça de 4 places (2 + 2) vacant/s en la plantilla municipal. El que es fa públic, de conformitat amb el que es disposa en l’article 78 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol a l’efecte de que durant el termini de deu dies hàbils els aspirants exclosos puguin formular reclamacions o esmenar els defectes que hagin motivat l’exclusió. Així mateix, mitjançant la citada Resolució, s’ha aprovat la composició del Tribunal que ha de jutjar les corresponents proves.

Accés al document