L’Ajuntament de Móra d’Ebre va celebrar sessió plenària ordinària el dia 8 d’agost de 2019 i va adoptar els acords següents:
Abans de començar a debatre l’orde del dia es va incloure un nou punt per a donar compte de la dimissió de la regidora Noèlia Guirao (Junts per Móra d’Ebre, JxMDE). La proposta es va aprovar per unanimitat.
1. Es va fer l’aprovació de l’acta de la sessió anterior per unanimitat.
2. Es va debatre sobre la verificació text refós de la modificació puntual de les normes subsidiàries referent a la zona d’equipament esportius. Aquest punt es va aprovar per 7 vots a favor (JxMDE), 5 abstencions (ERC, PSC i Fem Poble -FP-) i 1 vot en contra (Tots i Totes per Móra d’Ebre, TTxMDE).
3. Es va ratificar per unanimitat el canvi de traçat camí de les Guixeres.
4. Es va aprovar la modificació del règim de dedicació dels membres corporació. La principal novetat respecte al mandat passat és l’assignació d’una dedicació a l’alcalde, Joan Piñol (JxMDE), del 100% de la jornada, amb una retribució de 47.539,30 euros bruts anuals. En els dos mandats anteriors, l’alcalde no tenia retribució assignada per part de l’Ajuntament ja que ocupava el càrrec de diputat provincial. Els diferents grups de l’oposició van manifestar el seu posicionament i van argumentar que es tracta d’una despesa excessiva per a les arques municipals. L’alcalde va replicar dient que és la quantitat que correspon a l’alcalde d’un municipi de més de 5.000 habitants i que la dedicació d’un alcalde al seu l’Ajuntament és total i la responsabilitat que implica el càrrec és alta. També va anunciar que, possiblement, en els pròxims mesos es torni a la situació de mandats anteriors. El punt es va aprovar per 7 vots a favor (JxMDE) i 6 en contra (ERC, PSC, FP i TTxMDE).
5. Es van aprovar les festes locals de 2020: el 17 de gener (Sant Antoni) i el 28 d’agost (Festa Major). L’acord es va adoptar per 12 vots a favor (JxMDE, ERC, PSC i FP) i 1 en contra (TTxMDE), que proposava traslladar el dia de Sant Antoni a diumenge i establir la festa local a la segona Pasqua.
6. Es va aprovar per unanimitat l’adhesió al conveni de col·laboració amb el Departament d’Interior de la Generalitat per a establir el protocol de seguretat contra violències sexuals en entorns d’oci.
7. Es va aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Camp per a la regulació de la prestació del servei de tractament de residus de fracció orgànica i fracció vegetal. L’acord es va adoptar per 7 vots a favor (JxMDE) i 6 abstencions (ERC, PSC, FP i TTxMDE).
8. Es va donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2018.
9. Es va donar compte de l’informe de morositat corresponent al primer i segon trimestre de 2019.
10. Es va donar compte e l’execució trimestral del primer i segon trimestres de 2019.
11. Es va donar compte del seguiment del Pla d’ajustament del primer i segon trimestres de 2019.
12. En l’apartat de mocions, es va debatre una proposta del PSC per a demanar al govern de la Generalitat que doti el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre d’un finançament plurianual que garanteixi l’aplicació dels tractaments contra la mosca negra de manera continuada i en el moment adient. Es va aprovar per 11 vots a favor (JxMDE, PSC, FP i TTxMDE) i 2 abstencions (ERC).
Es va debatre una moció presentada pel grup de FP que proposava que els regidors de l’Ajuntament de Móra d’Ebre destinessin la seua retribució d’assistència al ple (100 euros) a la campanya Rebrotarem!, que recapta diners per als afectats de l’incendi del mes de juny a les comarques de la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues. Tots els grups van expressar el seu posicionament sobre la qüestió. Finalment, es va aprovar per unanimitat la moció, però amb unes esmenes de JxMDE que “recomanen” als regidors de l’Ajuntament que facin aportacions a la campanya esmentada amb la quantitat que considerin oportuna.
Es va debatre una moció del grup FP sobre la millora de les campanyes de prevenció d’incendis forestals i es va aprovar per unanimitat.
Finalment, l’alcalde va llegir una moció en defensa dels drets civils i polítics, que es va aprovar per 11 vots a favor (JxMDE, ERC, FP i JJxMDE) i 2 abstencions (PSC).
13. Es va donar compte dels decrets emesos des de la darrera sessió plenària.
14. La regidora Noèlia Guirao (JxMDE) va presentar la seua renúncia al càrrec per no poder-s’hi dedicar amb la intensitat que ella voldria a causa de les obligacions laborals que implica el negoci que regenta.
15.- En l’apartat d’informacions de Presidència, l’alcalde va explicar que dimecres es va produir un esvoranc al carrer de la Barca, que es va arranjar en 24 hores. Agraïx la tasca de la Brigada Municipal en la resolució d’aquest problema. També va informar que l’1 d’agost va dimitir el cap de la Policia Local a causa de la seua reintegració al cos de Mossos d’Esquadra. Aquest fet obligarà a reconvertir la Policia Local en cos de Vigilants Municipals.
16. En l’apartat de precs i preguntes, el portaveu de TTxMDE, Santiago Campos, va anunciar que farà un seguiment del govern municipal, que presentarà moltes mocions i que demanarà una auditoria als comptes municipals. També va preguntar per la situació del contracte de gestió de la piscina coberta. La portaveu del PSC, Montserrat Latorre, va mostrar interès per saber la situació del projecte de col·laboració que l’Ajuntament de Móra d’Ebre té subscrit amb el municipi francès de Bonson i també va mostrar preocupació pel fet que encara no s’ha construït l’heliport de Móra d’Ebre. El portaveu de FP, Jordí Fornós, va demanar que l’Ajuntament informi amb celeritat els regidors quan tingui notícia de l’execució d’un desnonament al municipi.
L’alcalde va contestar els regidors. Va anunciar que segurament la piscina coberta passarà a ser gestionada directament per l’Ajuntament i que manté converses amb el Departament de Salut de la Generalitat per a solucionar la qüestió de l’helicòpter, però que Salut no acaba de resoldre la qüestió, malgrat que té els permisos i el finançament garantit per part d’altres departaments de la Generalitat.