Aquestes son les ordenances vigents

Ordenances reguladores

Ordenança Reguladora del Transport de Mercaderies Perilloses

Ordenança circulació per la via pública

Ordenança reguladora control de sorolls

Ordenança reguladora de l’emissió de fums

Ordenança reguladora dels sistemes de gestió de residus

Ordenança reguladora zona blava

Ordenança municipal reguladora de l’obertura d’establiments i control d’activitats

Ordenança de Civisme

Ordenança de tinença d’animals

Ordenança municipal de gestió de runes i residus de la construcció

Ordenança registre electrònic

Ordenança Dades de Caràcter Personal

 

Ordenances fiscals

Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

Ordenança fiscal IBI

Ordenança fiscal IVTM

Ordenança fiscal IAE

Ordenança fiscal contribucions especials

Ordenança fiscal taxa expedició documents

Ordenança fiscal taxa obertura establiments

Ordenança fiscal taxa cementiri

Ordenança fiscal taxa clavegueram

Ordenança fiscal taxa recollida escombraries

Ordenança fiscal taxa retirada vehicles

Ordenança fiscal taxa autotaxi

Ordenança fiscal taxa ocupacio materials

Ordenança fiscal taxa ocupació cadires

Ordenança fiscal taxa ocupació parades

Ordenança fiscal taxa guals

Ordenança fiscal preus públics

Ordenança fiscal reguladora plusvàlua

Ordenança fiscal aigua

Ordenança fiscal activitats LIIA

Ordenança fiscal taxa aprofitament sòl

Ordenança fiscal visites castell

Ordenança fiscal drets d’examen