L’Ajuntament informa que s’ha publicat la convocatòria dels ajuts al foment de les activitats econòmiques del municipi de Móra d’Ebre, afectades per la crisi sanitària, social i econòmica conseqüència de l’aparició de la COVID-19, exercici 2020.

Els beneficiaris d’aquestes subvencions són les empreses, professionals i autònoms que es van obligar a tancar com a conseqüència de l’aparició de la COVID-19 durant l’exercici 2020.

La documentació que s’ha de presentar juntament a la sol·licitud es detalla a la convocatòria dels ajuts i a les bases reguladores d’aquestes, disponibles a la seu electrònica de l’Ajuntament de Móra d’Ebre.

El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el dia 6 d’abril de 2021.

Segons el punt cinquè, els requisits exigits per a sol·licitar la subvenció són:

  • Poden optar a l’obtenció de l’ajut, els titulars d’activitats econòmiques que estiguin radicades a Móra d’Ebre i que siguin subjectes passius de l’any 2020 de la taxa per recollida, transport i tractament d’ escombraries

Amb la sol·licitud, els interessats han d’aportar:

  • Declaració responsable d’estar al corrent amb les obligacions tributàries de l’AEAT i de la Seguretat Social, autoritzant a l’Ajuntament de Móra d’ Ebre a consultar aquestes dades. En cas de no signar una autorització caldrà aportar els certificats d’estar al corrent amb les obligacions tributàries de l’AEAT i de la Seguretat Social.

Al moment de la sol·licitud, serà emès pels diferents serveis administratius de l’ Ajuntament de Móra d’ Ebre:

  • Certificat dels serveis de recaptació que acrediti que el sol·licitant no és deutor per cap concepte de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, on consti específicament que el sol·licitant ha pagat els rebuts trimestrals de la taxa de les escombraries de l’anualitat corresponent.
  • Certificat d’estar al corrent amb les obligacions tributàries de l’AEAT i de la Seguretat Social pels sol·licitants que hagin autoritzat a l’Ajuntament de Móra d’Ebre a consultar-ho per compte d’ells.

Descarrega el formulari de sol·licitud