Es fa públic pel seu general coneixement, que en sessió plenaria de data 29 de juny de 2023, entre d’altres, es va informar sobre l’assumpte següent:

Exp. 1148/2023. “COMPOSICIÓ DELS GRUPS POLÍTICS | ELS SEUS PORTAVEUS

Atès el que disposen els arts. 50 i 51 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i concordants del RD 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament dels ens locals, en matèria de constitució i funcionament de Grups Polítics Municipals.

A la vista dels escrits presentats pels representants de les candidatures constitució en grups municipals corresponents portaveus dels Grups.

S’informa al plenari de la Corporació del següent:

PRIMER: Que s’han constituit els Grups Polítics Municipals següents:

– CM, integrat per les següents persones:

Sr. Rubén Biarnès Renedo

Sra. Maria Rodríguez Grau

Sr. Xavier Barcelona Sánchez

Sra. Lorena Sastre Aparisi

Sra. Montserrat Pineda Giménez

Sra. Eva Avila Cambra.

En representació del Grup municipal de CM actuarà de portaveu, la Sra. Maria Rodríguez Grau com a titular i el Sr. Xavier Barcelona Sánchez com a suplent.

– ERC-AM, integrat per les següents persones:

Sra. Marta Montagut Hernàndez

Sra. Silvia Sánchez Quevedo

Sr. Oscar Fortunyo Pacheco

En representació del grup municipal d’ERC, actuarà de portaveu la Sra. Marta Montagut Hernàndez com a titular i la Sra. Silvia Sánchez Quevedo com a suplent.

– FM-AMUNT, integrat per les següents persones:

Sr. Jordi Fornós Pelejà (Portaveu)

– PSC-CP, integrat per les següents persones:

Sra. Dolores Gurrera Romo (Portaveu)

– EM-ARAPL, integrat per les següents persones:

Sr. Eduard March Hermo (Portaveu)

– UPM-FIC, integrat per les següents persones:

Sr. Jose Francisco Líndez Ripoll (Portaveu)

 

Móra d’Ebre, document signat electrònicament

 

Maria Rodríguez Grau

Alcaldessa en funcions