L’Ajuntament informa que s’han aprovat les bases i la convocatòria per crear una borsa de treball de monitors d’activitats de lleure i de monitors d’activitats de lleure en pràctiques d’aquest Ajuntament pels Casals d’Estiu i Parc Nadal, així com d’altres activitats vinculades amb el mon del lleure.

Es pot accedir al text complert de les bases aprovades a l’enllaç següent .

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el proper dissabte 28 de maig.

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant instància genèrica a la seu electrònica de l’Ajuntament de Móra d’Ebre a l’adreça https://seu-e.cat/ca/web/moradebre i cal presentar la següent documentació:

  • Currículum vitae
  • Fotocòpia del DNI de l’aspirant, NIE o altres documents oficials on es fa constar la nacionalitat.
  • Original i fotocòpia del permís de residència i treball vigent per a les persones amb nacionalitat d’estats que no pertanyen a la Unió Europea.
  • Fotocòpia de les titulacions exigides a la base tercera de la convocatòria o resguard del pagament dels drets per a la seva expedició. En cas de no poder aportar títol ni resguard, s’acceptarà la certificació acadèmica acreditativa que s’han acabat íntegrament els estudis exigits i que es trobi en condicions d’obtenir la titulació.
  • Fotocòpia de la documentació acreditativa d’estar en possessió del nivell de coneixements de llengua catalana que es requereix, nivell B2, a fi de restar exempt de la realització d’aquesta prova.
  • Fotocòpia de la documentació acreditativa del nivell superior B2 de llengua castellana per a les persones que no tinguin nacionalitat espanyola i vulguin restar exemptes de realitzar la prova de nivell.
  • Fotocòpia dels documents acreditatius que s’al·leguin al concurs de mèrits.
  • Quadre resum dels mèrits al·legats per l’aspirant per a la valoració de mèrits d’acord amb la puntuació de l’apartat 7.3 de les presents bases, sense que el Tribunal Qualificador en pugui valorar d’altes que no siguin aportats en aquest moment. Per acreditar l’experiència caldrà aportar informa de vida laboral