Durant l’any 2023 no hi ha resolucions judicials definitives que mostrar.