Durant l’any 2021 no hi ha resolucions judicials definitives que mostrar.