Vols implicar-te en les qüestions del dia a dia que gestiona aquest ens? Prefereixes participar en grans projectes o esdeveniments especials? Doncs aquí trobaràs la informació i dades de contacte dels espais de participació ciutadana que existeixen.

la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, preveuen diferents eines a l’abast de la ciutadania per participar en la vida local.

Programa de participació POUM
Comissió de seguiment POUM
Processos participatius en tràmit