El Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.

En el següent enllaç trobareu el DUPROCIM actualment aprovat complet:

DUPROCIM DILIGENCIAT
EDICTE D’APROVACIÓ DEFINITIVA

Actualment tenim en procés de revisió la versió 2022 del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) que està al següent enllaç:

DUPROCIM VERSIÓ 2022 – EN FASE D’EXPOSICIÓ
PLÀNOLS DUPROCIM VERSIÓ 2022 – EN FASE D’EXPOSICIÓ