A Catalunya, l’article 110 del TRLMRLC i l’article 50 del TRRL determinen el contingut mínim de les actes. De totes les sessions la Secretaria ha d’aixecar acta, la qual ha de contenir, com a mínim:

  1. La data i l’hora en què comença i en què s’aixeca la sessió.
  2. La relació de matèries debatudes.
  3. La relació dels assistents.
  4. La indicació de les persones que hi han intervingut.
  5. Les incidències esdevingudes.
  6. Els vots emesos i els acords adoptats.
  7. La relació succinta de les opinions emeses.

Podeu trobar més informació sobre les actes de ple en aquest enllaç