El Consell de Govern Municipal estudia i informa els assumptes que hagin de ser debatuts en sessió de la Junta de Govern Local i està integrat per tots els regidors i regidores amb delegacions genèriques i especials de l’alcaldia i el President.


El passat 28 de maig de 2023 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 17 de juny.

Correspon al ple de la corporació en l’exercici de la seva potestat auto organitzativa, determinar i crear altres òrgans municipals complementaris.

L’article 20.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), estableix que els propis municipis podran establir i regular altres òrgans complementaris, de conformitat amb el previst en aquest article i en les lleis de les comunitats autònomes.

A Catalunya, l’article 49 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que l’ajuntament, en l’exercici de la seva potestat auto organitzativa, pot crear altres òrgans municipals complementaris, respectant en tot cas l’organització bàsica determinada per les lleis. La creació dels òrgans complementaris ha de respondre als principis d’eficàcia, economia organitzativa i participació ciutadana.

La jurisprudència ha reconegut aquests òrgans complementaris. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós-administratiu, Secció 5a, Sentència de 3 juny 2004, disposa que és ajustat a dret un òrgan municipal complementari, amb funcions d’assessorament a la Comissió de Govern i a l’Alcalde. Cal tenir present que els membres integrants dels òrgans municipals no tenen consideració de funcionaris, ja que no s’integren a l’Administració mitjançant una relació de serveis de caràcter professional i retribuïts, de manera que tampoc s’està vulnerant els principis de mèrit i capacitat que regeixen l’accés a la funció pública.

La motivació es configura com el requisit formal essencial per a l’exercici d’aquest tipus de potestats, amb fonament en els principis d’eficàcia, economia organitzativa i també participació ciutadana. Els pronunciaments judicials relatius a la qüestió exigeixen que la motivació ofereixi una justificació objectiva i racional de la decisió adoptada, sense que incorri en arbitrarietat i desviació de poder.

Partint d’aquests criteris, és d’interès d’aquesta Corporació el constituir un òrgan col·legiat complementari, format pels membres de l’Equip de Govern, amb la finalitat de coordinar-ne l’actuació, tenint en comte que l’existència d’un òrgan col·legiat d’aquestes característiques pot servir els principis d’eficàcia, economia organitzativa i participació ciutadana. Una reunió periòdica dels membres de l’Equip de Govern serveix el principi d’eficàcia en la mesura que actuï com a mecanisme de coordinació entre els responsables polítics de totes les àrees municipals, evitant duplicitats, disfuncions i resolent conflictes. En el mateix sentit, una reunió formal com la d’aquest òrgan col·legiat permetria estalviar múltiples reunions de format més reduït entre regidors i entre alcalde i regidors, afavorint així l’economia organitzativa. Finalment, es pot satisfer indirectament el principi de participació ciutadana en la mesura que aquest òrgan permeti a cada membre de l’Equip de Govern compartir amb els altres regidors les demandes i preocupacions ciutadanes que hagi copsat a través de la seva relació amb els veïns i veïnes del municipi en exercici de les seves funcions.

Tanmateix, més enllà de les funcions atribuïdes legalment a la Junta de Govern Local, la gestió municipal demanda l’existència d’un òrgan col·legiat de govern presidit per l’alcalde i que garanteixi la coordinació de l’activitat dels regidors i regidores amb competències delegades de l’alcaldia, i l’eficàcia i l’eficiència en l’acció de govern i en l’administració municipal.

Es proposa al plenari de la Corporació, l’adopció del següent,

ACORD:

PRIMER: Crear El Consell de Govern Municipal el qual estudiarà i informarà dels assumptes que hagin de ser debatuts en sessió de la Junta de Govern Local.

SEGON: Estarà integrat per tots els regidors amb delegacions genèriques i especials de l’ alcaldia i serà presidit per l’alcalde, el qual anirà assistit pel Secretari de la Corporació si així ho requereix de forma expressa.

TERCER: El Consell de Govern Municipal celebrarà les seves reunions en les dependències de l’ajuntament, abans de la sessió de la Junta de Govern Local i d’acord amb el seu règim de sessions.

QUART: Donar-li la publicitat escaient.