El decret o resolució és un document administratiu que reflecteix les decisions d’un òrgan unipersonal de la corporació sobre un assumpte determinat que posa fi a un procediment administratiu (en alguns casos, els decrets no són resolutoris, sinó actes de tràmit).

A continuació teniu diversos documents amb la relació de decrets dels darrers anys

2023_LlibreDecrets.pdf

2022_LlibreDecrets.pdf

2021_LlibreDecrets.pdf

2020_LlibreDecrets.pdf

2019_LlibreDecrets.pdf

2018_LlibreDecrets.pdf

2017_LlibreDecrets.pdf