Extracte dels acords presos per la Junta de Govern Local, on s’han eliminat les dades de caràcter personal susceptibles de protecció. Les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, sens perjudici de la publicitat dels acords i de la tramesa d’aquests a la comunitat autònoma i l’Administració de l’Estat, i de la tramesa d’una còpia de l’acta a tots els membres de la corporació.

Les actes originals les custodia la Secretaria de l’Ajuntament. Les persones que tinguin la condició de legitimades hi poden accedir, adreçant-se a l’esmentat departament.