Les Comissions Informatives són òrgans complementaris i permanents de l’organització municipal. Les funcions d’aquestes comissions informatives són l’estudi i dictamen previ dels assumptes que es sotmetin a la decisió dels òrgans de l’Ajuntament, i celebraran reunions d’acord amb el règim de sessions establert pel plenari de la Corporació.

En el següent enllaç podreu trobar tota la informació sobre totes les Comissions Informatives del nostre municipi.

COMISSIONS INFORMATIVES