El pressupost és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada pel govern de la ciutat. Conté la previsió d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses que com a màxim es podran realitzar, i esdevé l’eina clau per a la gestió pública.