Aquesta plana vol recollir les ajudes i mesures extraordinàries que les administracions  han posat a disposició de la ciutadania, empreses i professionals per fer front i mitigar els efectes econòmics del COVID-19.

0- Mesures dictades per recolzar l’economia i l’ocupació:

1- Ajudes i mesures urgents pels consumidors:

El 18 de març de 2020 entren en vigor les mesures urgents i extraordinàries previstes en el Reial decret 8/2020 de 17 de març que, de moment tenen efectivitat tot el mes següent a l’entrada en vigor del Reial Decret:

OBJECTIU

El Reial Decret té un triple objectiu:

  • Protegir als treballadors, les famílies i els col·lectius vulnerables.
  • Donar suport a la continuïtat en l’activitat productiva i el manteniment de l’ocupació.
  • Reforçar la lluita contra la malaltia.

Als serveis públics ens afecta principalment el capítol I que articula mesures de suport a treballadors, famílies i col·lectius vulnerables, que es veuen afectats per les circumstàncies actual.

ACTUACIONS

Com ho fa aquest decret?

  1. Amplia la protecció en l’àmbit energètic i de subministrament d’aigua.
  2. Garanteix la prestació dels serveis de telecomunicacions.
  3. Disposa una moratòria en el pagament de les quotes hipotecàries dels col·lectius especialment vulnerables.
  4. Suspensió del termini devolució de productes i del termini del dret de desistiment.

2- Mesures econòmiques de suport a les empreses i els treballadors

Aquest quadre vol recopilar les diferents mesures econòmiques aprovades per les administracions per frenar l’impacte econòmic provocat pel COVID-19 en les empreses.

  • La Generalitat publica la resolució 806/2020 per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19.

Aquesta convocatòria vol regular l’ajut previst a l’article 15 del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

Poden ser persones beneficiàries d’aquest ajut les persones treballadores autònomes, persona física, donades d’alta com a treballadores autònomes al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA) amb domicili fiscal, i si escau, el centre de treball a Catalunya.

Accés al document complert aquí.

  • La Generalitat activa la Finestra Única Empresarial (FUE)

La FUE proporciona un servei d’atenció digital a les empreses, autònoms i professionals per informar de les mesures adoptades en matèria econòmica pel Govern de la Generalitat de Catalunya i pel Govern de l’estat per fer front a la situació d’excepcionalitat provocada per la declaració de l’estat d’alarma pel COVID-19. Més informació aquí.

IMPORTANT: ELS TRÀMITS S’HAN DE FER A L’ADMINISTRACIÓ CORRESPONENT.

Mesures vigents

Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19

Adm.  Àmbit aplicació  Mesura  Requisits  Documentació de consulta Lloc de tramitació
Estat Empreses en general Prevenció de Riscos, aquelles empreses que hagin reorganitzat la prestació de servei amb teletreball, el treballador podrà realitzar de forma excepcional l’avaluació de riscos laborals mitjançant autoavaluació. Compliment de l’article 16 de Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals Article 5, Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. Consultar a la Mútua d’ accidents contractada si disposa de formulari per realitzar l’autoavaluació
Estat Empreses i autònoms en general Deute hipotecari els empresaris o autònoms podran sol·licitar la moratòria en el pagament de la hipoteca per l’adquisició de la seva vivenda habitual. Veure els requisits que estableix l’article 9 i 11 del RDL 8/2020 Article 8 i 9, Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. La sol·licitud cal presentar-la davant l’entitat creditora aportant la documentació que estableix l’article 11 del RDL 8/2020
Estat Autònoms i socis treballadors cooperatives de treball (RETA i RETM) Prestació cessament activitat, per un període d’un mes o fins que finalitzi l’estat d’alarma els autònoms podran sol·licitar la prestació per cessament de l’activitat.

En situació d’alta en el moment de la declaració d’estat d’alarma (RETA o RE treballadors del mar).Reducció del 75% de la facturació.

Estar al corrent de pagament de les quotes seguretat social (30 dies per ingressar quotes no pagades).

Article 17 Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Al SEPE si la cobertura la realitza l’INSS. Accediu a l’enllaç aquí

A la Mútua col·laborada que tingui coberta la prestació.

A l’Institut Social de la Marina si és la que cobreix la contingència

Estat Empreses i autònoms Interromput el període de devolució de productes comprats per qualsevol modalitat presencial com on-line. Article 21 Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.
Estat Empreses i autònoms

Quotes a la seguretat social, contractes de treball suspesos i reduccions de jornada autoritzades per força major temporal vinculats al COVID-19 exoneració del pagament de les quotes empresarials i dels conceptes de recaptació conjunta.Empreses menys de 50 treballadors 100% exoneració

Empreses mes de 50 treballadors 75% exoneració

Còmput treballadors a 29/02/20.Comunicació a la TGSS treballadors suspesos i/o amb reducció de jornada i el període de suspensió i/o reducció. Article 24 Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

TGSS

Es tramitarà pel SISTEMA RED o RED DIRECTE

Accediu a l’enllaç aquí

 

Estat Empreses i autònoms Finançament, línia d’avals per a les empreses i autònoms pendent de desenvolupament per Consell de Ministres Article 29, 30 i 31 Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

 ICO

Accediu a l’enllaç aquí

 

 

Estat Empreses i autònoms Àmbit tributari, ampliació dels terminis de pagament de deute tributari regulats article 62 punt 2 i 5 Llei 58/2003 fins el 30/04/20.Ampliació d’altres terminis previstos a l’article 62 punt 2 i 5 Llei 58/2003 fins el 20/04/2020. Article 33 Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Agència Tributària

Accediu a l’enllaç aquí 

 

 

Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. Mesures d’aplicació treballadors per compte aliena

Adm.  Àmbit aplicació  Mesura  Requisits Documentació de consulta Lloc de tramitació
Estat Treballadors Prestació per desocupació, contractes suspesos o reducció de jornada de treball per causes previstes a l’article 47 de l’Estatut dels Treballadors NO hi ha període mínim de carència per poder sol·licitar la prestació.Contractes formalitzats abans de l’inici de la vigència del RDL 8/2020. Article 25 Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Serà l’empresa qui tramitarà la petició juntament amb l’ERTE.

FAQ ERTES aquí

El SEPE informarà com realitzar el tràmit.

Informació SEPE aquí.

Estat Socis treballadors de societats laborals o cooperatives de treball Prestació per desocupació, contractes suspesos o reducció de jornada de treball per causes previstes a l’article 47 de l’Estatut dels Treballadors

Cotitzar per desocupació.

Ser soci abans de l’inici de la vigència del RDL 8/2020.

Article 25 Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Serà l’empresa qui tramitarà la petició juntament amb l’ERTE.

FAQ ERTES aquí

El SEPE informarà com realitzar el tràmit.

Informació SEPE aquí.

Estat Treballadors fix discontinu Prestació per desocupació, contractes suspesos o reducció de jornada de treball per causes previstes a l’article 47 de l’Estatut dels Treballadors, dret a una nova prestació per desocupació durant un màxim de 90 dies. Suspensió de l’activitat o reducció de jornada pel COVID-19 durant períodes normals d’activitat Article 25 Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Serà l’empresa qui tramitarà la petició juntament amb l’ERTE.

FAQ ERTES aquí

El SEPE informarà com realitzar el tràmit.

Informació SEPE aquí.

Estat Treballadors en general Prestació per desocupació, les altes inicials o per reprendre la prestació o el subsidi tramitades fora de termini no suposarà la reducció de la duració del dret a la prestació. Article 26 Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19

SEPE

Accediu a l’enllaç aquí

Més informació SEPE aquí.

www.sepe.es/citaprevia

 

Estat Treballadors en general Subsidi per desocupació, l’entitat gestora prorrogarà d’ofici la percepció del subsidi en el casos de pròrroga semestral.Subsidi majors de 52 no s’interromprà per presentació de la declaració anual de rendes fora de termini. Article 27 Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

SEPE

Informació SEPE aquí.

www.sepe.es/citaprevia

 

Altres mesures vigents

Adm.  Àmbit Mesura Requisits Documentació de consulta Lloc de tramitació
Estat Autònoms i treballadors assalariats Es considera accident de treball els períodes d’aïllament o contagi provocats pel virus COVID-19 A la data que és declari l’aïllament trobar-se d’alta en qualsevol dels règims de la Seguretat Social Reial Decret Llei 6/2020, de 10 de març, article 5
Estat Empreses i autònoms sector turístic Institut de Crèdit Oficial ofereix fins a 500.000€ per finançar necessitats de liquiditat a empreses i emprenedors amb CNAE del sector turístic i activitats connexes Autònoms i empreses amb domicili social al territori nacional

ICO

Enllaç web

Estat Empreses turístiques, comerç i hoteleria Podran aplicar una bonificació del 50% en les quotes empresarials a la seguretat social per contingències comunes i professionals. Empreses vinculades al turisme, Amb activitat econòmica durant els mesos de febrer a juny.
Que iniciïn o mantinguin en alta durant aquests mesos als treballadors amb contracte fixe discontinu.
Article 13 Reial Decret Llei 7/2020, 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic del COVID-19

TGSS

Es tramitarà pel SISTEMA RED o RED DIRECTE

Accediu a l’enllaç aquí

Estat Empreses i autònoms Ajornament deute tributari, declaracions-liquidacions i autoloquidacions les quals el termini d’ingrés finalitzi entre el 13 de març i el 30 de març. No superar els 6.010.121,04 € en volum d’operacions. Article 14 Reial Decret Llei 7/2020, 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic del COVID-19

Agència tributària

Accediu a l’enllaç aquí

Estat Tothom en general Suspensió dels terminis administratius, de prescripció i caducitat. Disposició addicional tercera i quarta del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma
Generalitat Pimes catalanes L’Institut Català de Finances i Avalis de Catalunya avalen el 75% dels préstecs de les entitats financeres amb la finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la situació derivada del COVID-19. Imports superiors a 100.000,00 €.
Les empreses s’hauran de comprometre a mantenir llocs de treball.
Accediu a l’enllaç aquí
Generalitat Emprenedors, autònoms, microempreses pimes L’ICF finança a emprenedors, autònoms, micro empreses, pimes i grans empreses mitjançant un ampli ventall de productes i instruments financers centrats en préstecs, avals i capital risc. Consultar requisits de les diferents línies de crèdit:
Per finalitat
Per a pimes
Per al sector industrial i turisme
Per al sector social
Enllaç web ICF aquí
Generalitat Empreses i autònoms En l’àmbit, suspensió dels terminis de presentació i ingrés de tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits.Suspensió de la presentació d’autoliquidacions i pagaments del tributs fins que es deixi sense efecte l’estat d’alarma establert pel RD 463/2020. Article 14, Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència de transport pública i en matèria tributària i econòmica.

Agència Tributària de Catalunya

Accediu a l’enllaç aquí

Generalitat Autònoms

Ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes (RETA). Atorgament per concurrència no competitiva* i fins exhaurir el crèdit pressupostari

(*) El Decret estableix l’atorgament per concurrència no competitiva mentre que l’enllaç web parla de concurrència competitiva.

Estar donats d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya.
Acreditar reducció dràstica i involuntària de la facturació com a conseqüència del COVID19.
Tancament de l’activitat econòmica per decret de les autoritats sanitàries.
No disposar altres font d’ingressos.

Article 15, Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència de transport pública i en matèria tributària i econòmica.Enllaç Gencat aquí

 

Enllaç Treball Gencat aquí

Enllaç Canal Empresa aquí

Generalitat Empreses i treballadors Prestació servei forma presencial, s’estableix la distància d’1,5 mestres per aquelles centres de treball que romanguin oberts per ser serveis essencial o el RD 463/2020 no preveu els seu tancament. Excepte personal sanitari, professionals serveis socials, forces i cossos de seguretat.

Resolució TSF/759/2020, de 22 de març, per la qual es concreten les mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les quals interactuen en els centres de treball

Accediu a l’enllaç aquí
Estat Empreses i autònoms Allotjaments turístics, es suspèn l’obertura al públic els establiments d’allotjament turístic, excepte per a tasques de vigilància, seguretat i manteniment

Excepcionalment poden continuar amb l’activitat aquells establiments amb clients allotjats abans de la declaració de l’estat d’alarma, sempre i quan aquest puguin disposar de les infraestructures en les seves habitacions per desenvolupar les activitats de primera necessitat.

Ordre SND/257/2020, de 19 de març, per la qual es declara la suspesa l’obertura al públic d’establiments d’allotjament turístic.

Accediu a l’enllaç aquí
Generalitat Empreses Culturals L’ICEC concedirà préstecs per finançar les necessitats de circulant d’entitats i empreses culturals amb la producció, distribució, comercialització i difusió, que s’hagin vist afectades per la situació derivada del Covid-19. Accediu a l’enllaç aquí.
Generalitat Empreses, autònoms i consum domèstic Cànon aigua, aplicarà una reducció del 50% del cànon que paguen les indústries i la resta d’activitats econòmiques (petites i mitjanes empreses, comerços i autònoms) així com el consum domèstic.

Aplicació directa, no és necessari realitzar cap tràmit

Més informació aquí.

3- Resum d’enllaços externs

3- Recull subvencions