El dia 28 de novembre de 2022 a les 19:30h, ha tingut lloc una sessió plenària extraordinària a l’Ajuntament de Móra d’Ebre.

El ple s’inicia amb les absències de la regidora Dolors Gurrera del PSC i del regidor Santiago Campos de TTxMdE, ambdós per motius personals.

En el transcurs del ple s’han adoptat els acords següents:

 1. S’ha aprovat per unanimitat l’acta de la sessió anterior.
 2. S’ha aprovat l’expedient de modificació de crèdit 11/2022. L’acord s’ha adoptat per 8 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre i Regidor no adscrit) i 3 abstencions (PSC, ERC i Fem Poble Amunt).
 3. S’ha aprovat el pressupost general de la corporació, la plantilla orgànica i les bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2023. El pressupost municipal, incorporant-t’hi els pressupostos de l’Escola Municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre i l’empresa pública Móra d’Ebre Bus ascendeix a 6.845.224,18 euros, dels quals 6.456.620,19 euros corresponen a l’Ajuntament i la resta als ens municipals esmentats. L’acord s’ha adoptat per 9 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre, Fem Poble Amunt i Regidor no adscrit) i 2 abstencions (PSC i ERC).
 4. S’ha aprovat el protocol de treball respecte la tinença i l’ús d’armes, EPIs i eines de servei reglamentàries del Cos de la Guàrdia Municipal de Móra d’Ebre. L’acord s’ha adoptat per 10 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre, PSC, Fem Poble Amunt i Regidor no adscrit) i 1 abstencions (ERC).
 5. S’ha aprovat la modificació de les ordenances de circulació per la via pública i de civisme per regular la càrrega i descàrrega de camions en el nucli urbà en horari nocturn. L’acord s’ha adoptat per unanimitat.
 6. S’ha aprovat la bonificació de l’ICIO a Salut Terres de l’Ebre. L’acord s’ha adoptat per unanimitat.
 7. S’ha aprovat la revisió del document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM). L’acord s’ha adoptat per unanimitat.
 8. S’ha aprovat el text refós de “Modificació puntual de les normes subsidiàries de Móra d’Ebre per la modificació del PERI 1 façana fluvial” i s’ha enviat a la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre per a l’aprovació definitiva. L’acord s’ha adoptat per 8 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre i Regidor no adscrit) i 3 abstencions (PSC, ERC i Fem Poble Amunt).
 9. S’ha aprovat el Pla Local de Joventut de Móra d’Ebre. L’acord s’ha adoptat per unanimitat.
 10. S’ha donat compte de l’informe d’execució del pressupost i del seguiment del pla d’ajuts relatius al tercer trimestre de 2022, donant-se tots els regidors per assabentats.
 11. Els regidors s’han donat per assabentats de les resolucions i decrets dictats des de la darrera sessió.
 12. Hi ha hagut informacions de presidència relatives al procés d’estabilització.