El dia 30 de setembre de 2020 a les 19h, va tenir lloc una sessió plenària extraordinària l’Ajuntament de Móra d’Ebre, amb totes les mesures de seguretat relatives al COVID-19.

El ple s’inicia amb l’absència de les regidores del PSC i del regidor de TTxMdE, aquest últim excusa la seva absència per motius professionals.

En el transcurs del ple s’ha adoptat els acords següents:

 1. S’ha aprovat per unanimitat l’acta de la sessió anterior.
 2. S’ha donat compte de l’informe trimestral de morositat relatiu al segon trimestre de 2021, donant-se tots els regidors per assabentats.
 3. S’ha donat compte de l’informe de seguiment del pla d’ajust relatiu al segon trimestre de 2021, donant-se tots els regidors per assabentats.
 4. S’ha donat compte de l’informe d’execució del pressupost relatiu al segon trimestre de 2021, donant-se tots els regidors per assabentats.
 5. S’ha aprovat l’expedient de modificació de crèdit 8/2021. L’acord s’ha adoptat per 8 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre i Regidor no adscrit) i 2 abstencions (ERC i CUP).
 6. S’ha aprovat el Pla d’acció de control intern com a resultat del tancament de l’any 2020. L’acord s’ha adoptat per 8 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre i Regidor no adscrit) i 2 abstencions (ERC i CUP).
 7. S’han aprovat les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2022. L’acord s’ha adoptat per 8 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre i Regidor no adscrit) i 2 abstencions (ERC i CUP).
 8. S’ha aprovat el tancament i liquidació del pressupost i del compte general de l’any 2020 L’acord s’ha adoptat per 8 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre i Regidor no adscrit) i 2 abstencions (ERC i CUP).
 9. S’ha aprovat la petició de GECOHSA de bonificació del 95% de l’ICIO de les obres dutes a terme a l’Hospital de Móra d’Ebre per considerar-se d’interès municipal per circumstàncies socials. L’acord s’ha adoptat per unanimitat.
 10. S’ha aprovat la petició d’EDP Terres de l’Ebre de bonificació del 95% de l’ICIO de les obres dutes a terme a l’Hospital de Móra d’Ebre per considerar-se d’interès municipal per circumstàncies socials. L’acord s’ha adoptat per unanimitat.
 11. S’ha aprovat la petició del Servei Català de la Salut de bonificació del 95% de l’ICIO de les obres dutes a terme a l’Hospital de Móra d’Ebre per considerar-se d’interès municipal per circumstàncies socials. L’acord s’ha adoptat per unanimitat.
 12. S’ha aprovat la petició de l’Associació de Rehabilitació i Educació Especial Jeroni de Moragas de bonificació del 95% de l’ICIO de les obres dutes a terme a l’Hospital de Móra d’Ebre per considerar-se d’interès municipal per circumstàncies socials. L’acord s’ha adoptat per unanimitat.
 13. En relació a la moció presentada al registre general de l’Ajuntament per Unió de Pagesos i relativa a la denúncia de les línies MAT projectades de l’Aragó cap a Catalunya, s’ha aprovat per unanimitat. La moció presentada per ERC i que té a veure amb l’eliminació del cablejat de les façanes dels edificis i el soterrament del cablejat aeri s’ha aprovat per unanimitat en el moment en que s’ha afegit a la moció que l’alcalde mitjançant un decret de delegació de funcions habilitarà a la regidora d’ERC a que negociï amb les empreses subministradores i que posteriorment presenti la proposta de conveni al plenari per la seva aprovació i convalidació definitiva.En aquest moment s’incorporen a la sessió les regidores del PSC que defensen les mocions presentades pel seu grup municipal. D’aquesta forma tant la relativa a la situació a les dones a l’Afganistan com la que condemna a les agressions i a la violència exercida contra les persones del col·lectiu LGTBI, s’aproven per unanimitat.
 14. Els regidors s’han donat per assabentats de les resolucions i decrets dictats des de la darrera sessió.
 15. No hi ha hagut informacions de presidència.
 16. A l’apartat de precs i preguntes el regidor d’hisenda demana que totes les propostes dels grups municipals tinguin a fer per la seva incorporació al pressupost del 2022 es facin abans del 29 d’octubre.