El dia 25 de novembre de 2021 a les 19:30h, ha tingut lloc una sessió plenària extraordinària a l’Ajuntament de Móra d’Ebre, amb totes les mesures de seguretat relatives a la COVID-19.

El ple s’inicia amb l’absència del regidor de TTxMdE i del regidor de Fem Poble Amunt, aquest últim s’excusa per motius personals.

Previ al desenvolupament normal del ple s’ha votat la inclusió de 3 punts per urgència: aprovació del pla intern d’igualtat, deixar sense efecte el pla parcial del Sector 3 i la contractació de la gespa artificial de 2 pistes del club de tennis municipal. Els acords d’inclusió per urgència s’han pres per unanimitat.

En el transcurs del ple s’han adoptat els acords següents:

 1. S’ha aprovat per unanimitat l’acta de la sessió anterior.
 2. S’ha donat compte de l’informe d’execució del pressupost relatiu al segon trimestre de 2021, donant-se tots els regidors per assabentats.
 3. S’ha donat compte de l’informe de seguiment del pla d’ajust relatiu al segon trimestre de 2021, donant-se tots els regidors per assabentats.
 4. S’ha donat compte de l’informe trimestral de morositat relatiu al segon trimestre de 2021, donant-se tots els regidors per assabentats.
 5. S’ha aprovat l’expedient de modificació de crèdit 10/2021. L’acord s’ha adoptat per 8 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre i Regidor no adscrit) i 3 abstencions (PSC i ERC).
 6. S’ha aprovat l’expedient de modificació de crèdit 11/2021. L’acord s’ha adoptat per 8 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre i Regidor no adscrit) i 3 abstencions (PSC i ERC).
 7. S’ha aprovat la reformulació del Pla de sanejament. L’acord s’ha adoptat per 8 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre i Regidor no adscrit) i 3 abstencions (PSC i ERC).
 8. S’ha aprovat la reformulació del Pla d’ajust. L’acord s’ha adoptat per 8 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre i Regidor no adscrit) i 3 abstencions (PSC i ERC).
 9. S’ha aprovat el pressupost general de la corporació, la plantilla orgànica i les bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2022. El pressupost municipal, incorporant-t’hi els pressupostos de l’Escola Municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre i l’empresa pública Móra d’Ebre Bus ascendeix a 6.888.372,53 euros, dels quals 6.565.917,42 euros corresponen a l’Ajuntament i la resta als ens municipals esmentats. L’acord s’ha adoptat per 8 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre i Regidor no adscrit) i 3 abstencions (PSC i ERC).
 10. S’ha aprovat per unanimitat el Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament de Móra d’Ebre.
 11. S’ha aprovat deixar sense efecte el Pla Parcial del Sector 3. L’acord s’ha adoptat per 8 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre i Regidor no adscrit) i 3 abstencions (PSC i ERC).
 12. S’ha aprovat la contractació de la substitució de la gespa artificial de 2 pistes del club de tennis municipal. L’acord s’ha adoptat per 8 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre i Regidor no adscrit) i 3 abstencions (PSC i ERC).
 13. Els regidors s’han donat per assabentats de les resolucions i decrets dictats des de la darrera sessió.
 14. No hi ha hagut informacions de presidència.