El dia 25 de febrer de 2021, ha tingut lloc una sessió plenària ordinària l’Ajuntament de Móra d’Ebre, amb totes les mesures de seguretat relatives al COVID-19, en la qual s’ha adoptat els acords següents:

 1. S’ha donat compte de l’informe trimestral de morositat relatiu al quart trimestre de 2020, donant-se tots els regidors per assabentats.
  2. S’ha donat compte de l’informe d’execució del pressupost relatiu al quart trimestre de 2020, donant-se tots els regidors per assabentats.
  3. S’ha donat compte de l’informe de seguiment del pla d’ajust relatiu al quart trimestre de 2020, donant-se tots els regidors per assabentats.
  4. S’ha aprovat per unanimitat la bonificació de l’ICIO de GECOHSA per les obres realitzades a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre.
  5. S’ha aprovat la verificació del text refós de la Modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament en l’apartat relatiu de la instal·lació de benzineres en el casc urbà del municipi per 11 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre, ERC, CUP, TTxMdE i regidor no adscrit) i 2 abstencions (PSC).
  6. S’ha aprovat per unanimitat la nova nomenclatura del “Carrer d’Àngel Mola Navarro” al tram de carrer de nova obertura que discorre transversalment a l’Avda. Comarques Catalanes, entre els edificis de la caserna de la Guàrdia Civil i el taller de vehicles de nova construcció i que finalitza al carrer Gardènia.
  7. S’ha aprovat el conveni de col·laboració amb el Departament d’Interior-Trànsit. L’acord s’ha adoptat per 12 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre, PSC, CUP, TTxMdE i regidor no adscrit) i 1 abstencions (ERC).
  8. S’ha aprovat el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Camp relatiu a la prestació dels serveis de tractament de residus (FORM i FV) per l’any 2021. L’acord s’ha adoptat per 9 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre, TTxMdE i Regidor no adscrit) i 4 abstenció (PSC, ERC i CUP).
  9. S’ha aprovat les directrius de contractació pels contractes menors de l’Ajuntament de Móra d’Ebre.  L’acord s’ha adoptat per 10 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre, TTxMdE, CUP i Regidor no adscrit) i 3 abstenció (PSC i ERC).
  10. S’ha aprovat la modificació dels integrants del Consell de  Govern Municipal, integrant-se a la mateixa el regidor Sr. Andreu Cano Fortuño. L’acord s’ha adoptat per 10 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre, TTxMdE, CUP i Regidor no adscrit) i 3 abstenció (PSC i ERC).
  11. S’ha aprovat el nomenament de jutge de pau titular i suplent. L’acord s’ha adoptat per 10 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre, TTxMdE, CUP i Regidor no adscrit) i 3 abstenció (PSC i ERC).
  12. S’ha ratificat el decret d’alcaldia de nomenament de membres de la comissió de delimitació. L’acord s’ha adoptat per 11 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre, ERC, TTxMdE, CUP i Regidor no adscrit) i 2 abstenció (PSC).
  13. S’ha aprovat la modificació de la plantilla orgànica de l’Ajuntament. L’acord s’ha adoptat per 10 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre, TTxMdE, CUP i Regidor no adscrit) i 2 abstenció (PSC i ERC).
  14. En l’apartat de mocions únicament s’ha donat tràmit a la presentada per Unió de Pagesos en que es reclama que s’inclogui Catalunya a les zones afectades greument pel temporal Filomena. L’acord s’ha pres per unanimitat..
  15. En l’apartat de donar compte dels decrets, l’alcalde, Sr. Piñol, dona compte que el Sr. Andreu Cano Fortuño s’incorpora a l’Equip de Govern amb delegacions expresses de competències en matèria del Centre Esportiu AQUA i Noves Tecnologies.
  16. En l’apartat d’informacions de presidència, l’alcalde, Sr. Piñol, informa que el Departament de Salut ha comunicat de forma no oficial que la setmana vinent es realitzarà una campanya de vacunació al local de La Democràcia, cedit per l’Ajuntament de Móra d’Ebre. Igualment ha comunicat que s’ha rebut una altra petició del Departament de Salut, aquest cop de forma oficial, per a que es posi a disposició un terreny per la possible construcció d’un nou CAP al poble.
  17. En l’apartat de precs i preguntes, s’ha sol·licitat el Pla de Mesures per a la Reactivació Socioeconòmica de Móra d’Ebre per part dels diversos grups municipals.