Ahir, 24 de maig de 2022 a les 19:30h, ha tingut lloc una sessió plenària extraordinària a l’Ajuntament de Móra d’Ebre.

Prèviament a l’inici del ple, l’alcalde ha excusat a la regidora del grup municipal ERC, Sra. Cinta Agné Sabaté, que no assistirà per motius personals.

En el transcurs del ple s’han adoptat els acords següents:

 1. S’ha aprovat per unanimitat l’acta de la sessió anterior.
 2. S’ha donat compte del tancament i liquidació del pressupost 2021, donant-se tots els regidors per assabentats.
 3. S’ha donat compte de les resolucions contràries a objeccions 2021, donant-se tots els regidors per assabentats.
 4. S’ha donat compte de l’informe anual de pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa, donant-se tots els regidors per assabentats.
 5. S’ha donat compte de l’informe de control de despeses pendents d’aplicar de l’any 2021, donant-se tots els regidors per assabentats.
 6. S’ha donat compte de l’informe de morositat de l’any 2021, donant-se tots els regidors per assabentats.
 7. S’ha donat compte de l’informe d’auditoria i registre de factures de l’any 2021, donant-se tots els regidors per assabentats.
 8. S’ha donat compte de l’informe de resum i control intern de l’any 2021, donant-se tots els regidors per assabentats.
 9. S’ha donat compte del pla anual de control financer, donant-se tots els regidors per assabentats.
 10. S’ha donat compte dels ingressos del quart trimestre de l’any 2021, donant-se tots els regidors per assabentats.
 11. S’ha donat compte del pla de sanejament, donant-se tots els regidors per assabentats.
 12. S’ha donat compte de l’informe de morositat del primer trimestre de l’any 2022, donant-se tots els regidors per assabentats.
 13. S’ha donat compte de l’informe trimestral de seguiment del pla d’ajust del primer trimestre de l’any 2022, donant-se tots els regidors per assabentats.
 14. S’ha donat compte de l’informe d’execució del pressupost del primer trimestre de l’any 2022, donant-se tots els regidors per assabentats.
 15. S’ha aprovat la modificació de la plantilla de personal provocada pel pla d’estabilització de la llei 20/21 de 28 de desembre de 2021,de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. L’acord s’ha adoptat per unanimitat.
 16. S’ha aprovat la ratificació de percentatges de dubtós cobrament de la liquidació de l’any 2021. L’acord s’ha adoptat per 10 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre, TxTMdE, CUP i Regidor no adscrit) i 2 abstencions (PSC).
 17. S’ha aprovat la rectificació de l’inventari de l’any 2021. L’acord s’ha adoptat per 10 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre, TxTMdE, Fem Poble Amunt i Regidor no adscrit) i 2 abstencions (PSC).
 18. S’ha aprovat la modificació de crèdit 4/2011. L’acord s’ha adoptat per 10 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre, TxTMdE, Fem Poble Amunt i Regidor no adscrit) i 2 abstencions (PSC).
 19. S’ha aprovat la protecció cultural de les xemeneies de Móra d’Ebre declarant-les BCIL. L’acord s’ha adoptat per unanimitat.
 20. S’ha aprovat l’adhesió al conveni FORM. L’acord s’ha adoptat per 9 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre, TxTMdE i Regidor no adscrit) i 3 abstencions (PSC i Fem Poble Amunt).
 21. S’ha aprovat la contractació patrimonial de 2 instal·lacions de recàrrega de vehicles elèctrics. L’acord s’ha adoptat per 11 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre, PSC TxTMdE i Regidor no adscrit) i 1 abstencions (Fem Poble Amunt).
 22. S’ha aprovat el conveni amb la propietat de la finca de Santa Magdalena per cedir-la a la Generalitat per convertir-lo en un espai rellevant en matèria de Memòria Democràtica. L’acord s’ha adoptat per unanimitat.
 23. En l’apartat de mocions s’han aprovat per unanimitat les mocions presentades pel grup socialista relatives a la creació d’una unitat de trastorns de conducta alimentària i sobre el finançament de l’educació dels 0 a 3 anys. També s’ha aprovat per unanimitat la moció presentada per tots els grups municipals presents al ple per petició de l’Associació de Guàrdies AGAVIR relativa al suport als guàrdies municipals.
 24. Els regidors s’han donat per assabentats de les resolucions i decrets dictats des de la darrera sessió.
 25. No hi ha hagut informacions de presidència.
 26. A l’apartat de precs i preguntes, el grup municipal del PSC va preguntar sobre el per què hi ha més punts a la Comissió Informativa que al Plenari Municipal i sobre un moviment de terres a la zona de la Illa de Saurí i sobre la propietat de la finca. Ambdues qüestions van ser contestades per l’alcalde.