El dia 17 de febrer de 2022 a les 19:30h, va tenir lloc una sessió plenària extraordinària l’Ajuntament de Móra d’Ebre, amb totes les mesures de seguretat relatives al COVID-19.

En el transcurs del ple s’ha adoptat els acords següents:

 1. S’ha aprovat per unanimitat l’acta de la sessió anterior.
 2. S’ha donat compte de l’informe trimestral de morositat relatiu al quart trimestre de 2021, donant-se tots els regidors per assabentats.
 3. S’ha donat compte de l’informe d’execució del pressupost relatiu al quart trimestre de 2021, donant-se tots els regidors per assabentats.
 4. S’ha donat compte de l’informe de seguiment del pla d’ajust relatiu al quart trimestre de 2021, donant-se tots els regidors per assabentats.
 5. S’ha donat compte de l’inventari de l’any 2021, donant-se tots els regidors per assabentats.
 6. S’ha donat compte de l’informe de seguiment del pla d’acció, donant-se tots els regidors per assabentats.
 7. S’ha aprovat la modificació de l’ordenança de la plus vàlua per incloure les noves modificacions legislatives. L’acord s’ha adoptat per unanimitat.
 8. S’ha aprovat la modificació de l’ordenança de circulació per la via pública per regular l’estacionament als punts de recàrrega de vehicles elèctrics. L’acord s’ha adoptat per unanimitat.
 9. S’ha aprovat la modificació de l’ordenança de recollida d’escombraries per regular el “turisme de residus”. L’acord s’ha adoptat per unanimitat.
 10. S’ha aprovat la creació de l’ordenança que regula la circulació dels vehicles de mobilitat personal i bicicletes amb pedaleig assistit per la via pública. L’acord s’ha adoptat per unanimitat.
 11. S’ha aprovat l’increment retributiu del personal al servei de la corporació donant compliment a la llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022. L’acord s’ha adoptat per unanimitat.
 12. S’ha aprovat un reconeixement extrajudicial de crèdit. L’acord s’ha adoptat per 11 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre, TTxMdE i Regidor no adscrit, ERC i CUP) i 2 abstencions (PSC).
 13. S’ha aprovat la modificació de crèdit corresponent a l’expedient 1/2022. L’acord s’ha adoptat per 9 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre, TTxMdE i Regidor no adscrit) i 4 abstencions (PSC, ERC i CUP).
 14. S’ha aprovat la modificació del planejament general per la modificació puntual de les normes subsidiàries de Móra d’Ebre, de la modificació del PERI1 façana fluvial. L’acord s’ha adoptat per 11 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre, TTxMdE, CUP i Regidor no adscrit) i 3 abstencions (PSC i ERC).
 15. S’ha aprovat l’avocació de competències de l’alcalde en el ple en lo relatiu a la licitació del servei de recollida i trasllat de residus sòlids urbans. L’acord s’ha adoptat per 10 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre, TTxMdE, CUP i Regidor no adscrit) i 3 abstencions (PSC i ERC).
 16. En relació a la moció presentada pel grup Junts per Móra d’Ebre relativa al Suport al model d’escola i la llengua catalana, s’ha aprovat per 11 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre, ERC, TTxMdE, CUP i Regidor no adscrit) i 2 abstencions (PSC).
 17. En relació a la moció presentada pel grup PSC relativa a la Construcció d’un nou Hospital a les Terres de l’Ebre, s’ha aprovat per 12 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre, PSC, TTxMdE, CUP i Regidor no adscrit) i 1 abstencions (ERC).
 18. Els regidors s’han donat per assabentats de les resolucions i decrets dictats des de la darrera sessió.
 19. En l’apartat d’informacions de presidència, l’alcalde ha donat compte de les darreres reunions mantingudes amb diversos departaments de la Generalitat.
 20. No hi ha hagut precs i preguntes.