El ple municipal de Móra d’Ebre es va reunir el 28 de juny de 2018. Abans de començar la sessió, l’alcalde, Joan Piñol (PDeCAT), va proposar incloure dos punts urgents a l’orde del dia, cosa que es va aprovar pels membres del plenari: una modificació de crèdit i donar compte de la liquidació del pressupost de 2017.

Es van adorptar els acords següents:

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (unanimitat).
2. Expedient 963/2018. Subvenció sol·licitada a una altra Administració, ENRESA 2019. Es tracta d’una sol·licitud demanada per l’Ajuntament a l’Empresa Nacional de Residus, SA en matèria de turisme i foment de l’economia. El cosistori aspira a obtindre una subvenció d’entre 25.000 i 100.00 euros. Es va aprovar per 10 vots a favor (PDeCAT, ERC i PP) i 2 abstencions (PSC).
3. Expedient 937/2018. Nomenament de responsable del Registre Civil de Móra d’Ebre. Es designa provisionalment per al càrrec la treballadora del consistori Encarna Fernández Romero. S’aporva per 10 vots a favor (PDeCAT, ERC i PP) i 2 abstencions (PSC).
4. Expedient 337/2017. Expedient de delimitació terme municipal de la Fatarella. S’informa que, a petició de l’Ajuntament de la Fatarella es van revisar els límits del terme municipal d’ambdós municipis en dos punts. El regidor Francesc Launes (PP) va explicar que comptat i debatut, el terme de Móra d’Ebre va guanyar entre 12 i 15 metres quadrats de superfície un cop feta la nova delimitació.  Es va aprovar per  10 vots a favor (PDeCAT, ERC i PP) i 2 abstencions (PSC).
5. Expedient 959/2018. Ratificació de la dissolució del Consorci Local i Comarcal de Comunicació. Es va aprovar per unanimitat.
6. Expedient 793/2018. Revisió anual del Padró Municipal d’Habitants. L’alcalde va informar que a data 1 de gener de 2018 Móra d’Ebre tenia un total de 5.685 habitatns, 49 més que l’any anterior, a causa del major nombre de naixements.  Es va aprovar per unanimitat.
7. Expedient 623/2017. Verificació del text refós de la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament sobre l’ordenació sobre centres de culte. Aquesta modificació de les normes subsidiàries de planejament urbanístic delimita les zones urbanes on es poden instal·lar centres de culte religiós.  Es va aprovar per 7 vots a favor (PDeCAT  i PP) i 5 abstencions (ERC i PSC).
8. Expedient 816/2017. Aprovació inicial de la modificació puntual de les  normes subsidiàries de planejament sobre l’ampliació zona d’equipaments esportius. La secretària, Dora Fornós, va informar que amb aquesta modificació s’ampliava l’àrea destinada a equipaments esportius del municipi, per la qual cosa d’ara endavant es classificava tota la zona del poliesportiu, del pavelló cobert, de les pistes de pàdel i de la piscina coberta com a equipaments esportius, inclòs el carrer que comunica el poliesportiu amb la zona del pavelló i la piscina coberta.  Es va aprovar per 7 vots a favor (PDeCAT  i PP) i 5 abstencions (ERC i PSC).
9. Expedient 663/2018. Informe de morositat del 1r trimestre de 2018. El ple es va donar per assabentat.
10.Expedient 664/2018. Informe de l’execució trimestral del 1r trimestre de 2018.  El ple es va donar per assabentat.
11.Expedient 665/2018. Informe de seguiment del Pla d’ajustament del 1r trimestre de 2018.  El ple es va donar per assabentat.
12.Modificació de crèdit 4/2018. En aquest punt les regidores Domors Gurrera (PSC) i Cinta Agné (ERC) van demanar informació complementària a l’equip de govern sobre algunes partides del pressupost que es proposaven de modificar. Van rebre la resposta de l’alcalde, Joan Piñol (PDeCAT), i un aclariment del regidor Sixte Melchor (PDeCAT).  Es va aprovar per 7 vots a favor (PDeCAT  i PP) i 5 abstencions (ERC i PSC).
13. Donar compte del decret de liquidació del pressupost municipal de 2017.  El ple es va donar per assabentat.
14.Mocions. Es van debatre dos mocions. La primera, d’ERC, per a la defensa dels drets de les víctimes de la violència de gènere, i la segona, del PSC, per a demanar a la Generalitat el manteniment de la xarxa d’impulsors del programa de garantia juvenil. Després d’un debat entre portaveus, les mocions es van aprovar per unanimitat.
15. Donar compte resolucions i decrets dictats d’ençà la darrera sessió. El ple es va donar per assabentat.
16. Informacions presidència. L’alcalde va informar que l’equip de govern està demanant pressupostos a empreses per a instal·lar càmeres de vigilància als carrers de la població amb la finalitat de millorar la gestió del trànsit, obtindre informació per als cossos policials i per a disuadir el vandalisme contra el mobiliari urbà. També es demanen pressupostos a empreses interessades a redactar l’informe per a estudiar alternatives a la gestió de la piscina coberta.
17. Precs i preguntes. La regidora Dolors Gurrera (PSC) va preguntar sobre la modificació de crèdit per a l’adquisició de contenidors i la regidora Cinta Agné (ERC) sobre la modificació de crèdit per a l’adquisició de lliteres. Va contestar l’alcalde, Joan Piñol (PDeCAT), qui va informar que l’Ajuntament ha adquirit nous contenidors per a la recollida selectiva de residus i que s’han adquirit lliteres per a un futur alberg de joventut, les quals seran estrenades en una propera visita de joves de Bonson, municipi francès amb el qual Móra d’Ebre està agermanat.DSC_0011