El ple municipal de Móra d’Ebre es va reunir el 24 d’abril de 2019 en sessió ordinària. Abans de començar la sessió, l’alcalde, Joan Piñol (PDeCAT), va proposar incloure un punt urgent a l’orde del dia, referent a la presentació d’un recurs contenciós administratiu contra l’acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre d’atorgar llicència d’obres a l’empresa Lestaca Proyecto, SL per a la construcció d’un centre de valorització de residus i un dipòsit de residus de classe II a la partida de les Valls de Riba-roja, cosa que es va aprovar pels membres del plenari per 11 vots a favor (PDeCAT, ERC i PP) i dos abstencions (PSC).

En la sessió plenària es van adoptar els acords següents:1. Aprovació de les actes de les sessions de 26 de febrer i 21 de març (unanimitat).

2. Expedient de modificació de crèdit 3/2019. Es va aprovar per 8 vots a favor (PDeCAT i PP) i 5 abstencions (ERC i PSC).
3. Ratificació de l’inventari de bens municipals a data 31 de desembre de 2018. Es va aprovar per 8 vots a favor (PDeCAT i PP) i 5 abstencions (ERC i PSC).
4. Sol·licitud de subvenció a l’Empresa Nacional de Residus (Enresa) per al desenvolupament de projectes turístics a la població.  Es va aprovar per 11 vots a favor (PDeCAT, ERC i PP) i 2 abstencions (PSC).
5. Adhesió de l’Ajuntament al conveni per a la recollida selectiva de paper i cartó al municipi. Es va aprovar per 11 vots a favor (PDeCAT, ERC i PP) i 2 abstencions (PSC).
6.Ratificació del text refós de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic referent a la zona verda del polígon 18A després de les modificacions efectuades per la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre. Es va aprovar per 8 vots a favor (PDeCAT i PP) i 5 abstencions (ERC i PSC).
7. Aprovació definitiva del plànol de delimitació de zones forestals del terme municipal. Es va aprovar per unanimitat.
8. Aprovació del padró municipal d’habitants a data 1 de gener de 2019.  Es va aprovar per 11 vots a favor (PDeCAT, ERC i PP) i 2 abstencions (PSC).
9. Decrets dictats des de la darrera sessió plenària. El plenari es va donar per assabentat.
10. Informacions d’alcaldia. L’alcalde va anunciar que properament  es donaran a conèixer els detalls del projecte que elaboren els ajuntaments agermanats de Móra d’Ebre i Bonson (França) per a desenvolupar una zona residencial per a la tercera edat i de vacances familiars a la població.
11. Proposta de presentació  d’un recurs contenciós administratiu contra l’acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre d’atorgar llicència d’obres a l’empresa Lestaca Proyecto, SL per a la construcció d’un centre de valorització de residus i un dipòsit de residus de classe II a la partida de les Valls de Riba-roja.  La portaveu del grup del PSC, Dolors Gurrera, va manifestar que tot i estar en contra de la construcció d’un abocador a Riba-roja d’Ebre considerava que s’havia de preservar la independència municipal de l’Ajuntament de Riba-roja i que el recurs, si calia presentar-lo, hauria de ser a iniciativa de la Generalitat. L’alcalde, Joan Piñol, va manifestar que la Generalitat ja estava fent les accions pertinents i del que es tractava ara era de tirar endavant accions des del territori, coordinades entre tots els ajuntaments que s’oposen a la construcció de l’abocador de Riba-roja d’Ebre, per a intentar aturar les obres en marxa. L’acció implica la contractació d’un gabinet d’advocats per a interposar el contenciós, per la qual cosa l’Ajuntament de Móra d’Ebre ha d’aportar una quantitat de 1.875 euros més IVA. Piñol va expressar que ell també defensa l’autonomia municipal, però quan un acord d’un ajuntament afecta poblacions veïnes, com és el cas, l’Ajuntament de Móra d’Ebre ha de defensar els seus veïns. Es va aprovar per 11 vots a favor (PDeCAT, ERC i PP) i 2 abstencions (PSC).
12. Precs i preguntes. L’alcalde va adreçar unes paraules de comiat als regidors, ja que la sessió celebrada, possiblement, era la darrera del mandat.