L’Ajuntament de Móra d’Ebre va celebrar sessió plenària ordinària el dia 29 d’octubre de 2019 i va adoptar els acords següents:

1. Es van aprovar per unanimitat les actes de les sessions anteriors del 8 d’agost, 19 de setembre i 11 d’octubre. La del 14 d’octubre es va aprovar amb 11 vots a favor (JxMDE, ERC, TTxMDE i FP) i 2 abstencions (PSC).

2. Es va aprovar la modificació de les retribucions/assistències dels membres de la corporació amb 7 vots a favor (JxMDE) i 6 abstencions (ERC, PSC, TTxMDE i FP).

3. Es va aprovar el Pla de sanejament de l’Ajuntament de Móra d’Ebre 2019-2022. El Pla respon a la necessitat de sanejar l’economia del consistori després de tancar l’exercici pressupostari de 2018 amb un romanent de tresoreria negatiu. Segons va explicar el regidor d’Hisenda, Sixte Melchor (JxMDE), l’Ajuntament va finalitzar l’exercici anterior amb una liquidació positiva, però a causa d’haver de donar de baixa de la comptabilitat municipal, per obligació legal, una quantitat important de drets reconeguts que no es van ingressar, sobretot quotes de l’impost de bens immobles (IBI) d’exercicis passats, el romanent negatiu va ser de 250.745 euros. Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament es va posar en mans dels Serveis d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona, els quals van elevar a l’equip de govern un informe no vinculant en què s’oferien tres alternatives per a redreçar la situació. En opinió de Melchor, en realitat l’única solució viable era la d’incrementar els ingressos de l’Ajuntament mitjançant l’augment d’impostos i taxes municipals, un increment que l’informe de la Diputació situava en el 28%. Finalment, després d’aplicar una política de contenció de la despesa i de retallada de partides pressupostàries, l’equip de govern va proposar que l’increment de la pressió fiscal per a l’any 2020 se situés en el llindar del 20%, bàsicament mitjançant l’increment de l’IBI, de l’impost de vehicles i de les taxes d’escombraries i aigua, entre altres. El regidor d’Hisenda va expressar que la situació econòmica heretada d’anteriors mandats, en especial dels 16 anys que va governar Santiago Campos (TTxMDE), obliga a l’Ajuntament actual a incrementar els impostos tot i haver reduït de manera substanciosa el deute amb pagaments anuals d’entre 500.000 i 600.000 euros en amortitzacions de crèdits.

La presentació del Pla va generar un intens debat entre els portaveus. Andreu Cano (ERC) es va mostrar favorable d’atenuar la pujada d’impostos practicant una política de contenció pressupostària, que impliqués rebaixes en els sous dels regidors de l’equip de govern, en altres partides i capítols, i dosificant les inversions. Va proposar que el Pla s’apliqués de manera gradual per a no impactar de cop en l’economia dels contribuents d’una manera tan important. El regidor d’ERC va rebutjar que les mesures es limitessin a apujar impostos i taxes i va reclamar del govern que apliqués alternatives per atenuar els efectes sobre els veïns.

La portaveu del PSC, Montserrat Latorre, va trobar a faltar sensibilitat de l’equip de govern per no aplicar retallades en partides com les dels sous dels regidors de JxMDE i va demanar que es reduís la partida en 20.000 euros. També va reclamar austeritat en publicitat i protocol. Finalment, va expressar la seua preocupació per la gent gran i per les persones amb pocs recursos, que veuran afectada molt negativament la seua economia.

Jordi Fornós (FP) va fer història sobre les causes que han portat a l’Ajuntament a la situació econòmica en què es troba i va repartir responsabilitats entre tots els grups que han ocupat responsabilitats de govern, que són tots els presents al ple menys FP: “Campos va fer un forat i ERC i PSC van fer una mina”, va dir. Es va mostrar partidari que no fos el ciutadà qui hagi de suportar tot el pes de l’ajustament i va reclamar mesures per a gravar les grans companyies i els grans propietaris immobiliaris. Tampoc va acceptar que l’increment d’impostos proposat pel Pla s’apliqués a tothom igual i va recordar que el 30% dels morencs cobra menys de 10.000 euros anuals. Les crítiques que va fer Fornós als altres grups van ser replicades i rebutjades amb contundència per Andreu Cano (ERC) i Santiago Campos (TTxMDE).

Finalment, Santiago Campos (TTxMDE) va defensar la seua gestió com a alcalde de CiU durant 16 anys explicant que “vam fer un poble nou” i que les grans inversions en infraestructures que es van practicar aleshores per a fer créixer la població van comportar unes despeses que s’havien d’anar pagant amb el temps.

Per la seua banda, Sixte Melchor (JxMDE) va anar replicant tots els portaveus i va argumentar que el Pla no preveu només la pujada d’impostos sinó que també aplica una política de contenció pressupostària i millores de gestió que han aconseguit reduir l’impacte de l’augment de la pressió fiscal en 8 punts. També va recalcar que l’equip de govern actual va haver d’entomar una situació econòmica nefasta tot i no ser el responsable del gran endeutament del consistori.

El Pla es va aprovar amb els 7 vots de l’equip de govern de JxMDE i els 6 vots en contra de la resta grups.

4. Es va aprovar la modificació d’ordenances fiscal per a l’exercici de 2019. Aquest punt va ser una continuació de l’anterior, en el qual es van substanciar els increments d’impostos i taxes per a l’any 2020 apuntats en el Pla de sanejament i que suposaran un augment del 20% de la pressió fiscal municipal. Després d’un llarg preàmbul del regidor Melchor en què acusà de nou Santiago Campos d’haver generat el gruix del deute municipal, el regidor d’Hisenda va explicar que tot i l’increment d’impostos i taxes proposat, la pressió fiscal de Móra d’Ebre està en la línia d’altres poblacions que tenen ràtios d’endeutament importants, com Reus i Tarragona, que tenen fixat el coeficient de l’IBI en el 0,95% mentre que Móra d’Ebre, amb una ràtio d’endeutament del 80%, el tindrà fixat el 0,77% l’any 2020. Quant a les taxes, Sixte Melchor explicà que la proposta d’increment ha de servir per a aproximar la recaptació al cost real dels serveis municipals (aigua. recollida de la brossa, etc.), ja que fins ara es recaptava menys del que constava la prestació dels serveis.

De nou es van repetir els arguments dels grups de l’oposició, que va reclamar bonificacions que protegeixin les rendes més modestes i que atenuïn els efectes de l’increment de la pressió fiscal entre els més desafavorits. Durant el debat es va produir un dur enfrontament entre el regidor Campos (TTxMDE) amb Melchor, amb creuament d’acusacions i retrets. Finalment es va votar la modificació d’ordenances fiscal i es va aprovar amb els 7 vots de l’equip de govern de JxMDE i els 6 vots en contra de la resta grups.

5. Es va aprovar sense debat el reconeixement extrajudicial de crèdit, amb els 7 vots de l’equip de govern de JxMDE, 1 vot en contra (FP) i 5 abstencions (ERC, PSC i TTxMDE).

6. Es va aprovar sense debat l’expedient de modificació de crèdit, amb els 7 vots de l’equip de govern de JxMDE, 1 vot en contra (FP) i 5 abstencions (ERC, PSC i TTxMDE).

7. Es va aprovar sense debat la modificació de l’organigrama de l’Ajuntament i de la relació de llocs de treball municipal amb els 7 vots de l’equip de govern de JxMDE i 6 abstencions dels regidors de la resta de grups.

8. Es va aprovar sense debat l’adhesió al Consorci de Salut i Social de Catalunya amb els 7 vots de l’equip de govern de JxMDE i 6 abstencions dels regidors de la resta de grups.

9. Es van debatre i aprovar quatre mocions:

La primera moció, presentada per JxMDE, ERC, PSC i FP) exigia a Endesa i a les companyies elèctriques que assumeixin els seus compromisos amb les persones vulnerables i que perdonin els deutes que tenen aquestes famílies amb les subministradores de llum. Unanimitat.

La segona moció, presentada pel PSC, demanava al govern de la Generalitat el desdoblament de l’Eix de l’Ebre en cinc anys. La moció va obtindre 10 vots a favor (JxMDE, PSC i TTxMDE) i 3 abstencions (ERC i FP).

La tercera moció, presentada per FP, JxMDE i ERC, exigia no criminalitzar l’independentisme i que es garanteixi la presumpció d’innocència de les persones detingudes en operacions policials contra grups independentistes. Es va aprovar amb 11 vots a favor (JxMDE, ERC, TTxMDE i FP) i 2 abstencions (PSC).

La quarta moció, presentada per ERC, demanava al consistori un reconeixement per a les dones deportades als camps d’extermini nazi i que es dediqués un carrer a Neus Català. L’alcalde, Joan Piñol (JxMDE), va explicar que anteriorment s’havia compromès amb el grup de FP de presentar una proposta al respecte. Va proposar dedicar el replà existent a l’entrada de l’Arxiu Comarcal a Neus Català. Unanimitat.

10. Es va donar compte dels decrets dictats d’ençà la darrera sessió.

11. No hi va haver informacions presidència

12. A precs i preguntes, Santiago Campos (TTxMDE) va referir-se de nou al debat que havia mantigut anteriorment amb Sixte Melchor (JxMDE). Montserrat Latorre (PSC) va preguntar per la situació del punt de vehicles elèctrics, que encara no funciona, i va reclamar que es senyalitzessin uns sots existents a l’illa de Saurí. Jordi Fornós (FP) va demanar que es reclamés a una empresa que va fer treballs de canalització de gas al polígon La Verdeguera l’arranjament dels desperfectes produïts a les voreres durant l’obra. Sixte Melchor va reclamar als regidors propostes per al pressupost 2020 abans del 21 de novembre.