Obres de les Piscines Municipals


8 de juny del 2016

Als vestidors, finalitzant revestiments de parets, falsos sostres i paviments. En execució i avançats els treballs de cablejat elèctric i col·locació d’elements d’enllumenat i mecanismes.

A les piscines acabats revestiment de liner de les piscines. En execució treballs de pavimentació de platges i coronament de les piscines.

A la sala de màquines execució avançada de treballs de muntatge i instal·lació de la depuració. Muntatge de tuberies, bombes i vàlvules. Molt avançats els treballs d’instal·lació elèctrica.
727374757677

1 de juny del 2016

Als vestidors, s’estan duent a terme les feines  de revestiment interior (completades al 80%)

A les piscines s’està finalitzant el revestiment del liner dels murs. Es preveu que el diumenge s’haurà finalitzat la instal·lació del liner. Un cop finalitzat el liner, s’iniciarà l’enrajolat dels paraments verticals de les piscines, coronació i platges. S’estan finalitzant les feines d’ubicació de les canaletes de recollida de pluvials.

A la sala de màquines s’està finalitzant el treball de muntatge i instal·lació de la depuració, tuberies, bombes i valvuleria. En breu s’inicien els treballs elèctrics i quadres.

Finalitzat el plantament de la gespa i la instal•lació del reg, es segmenten les zones de pas.

6768697071

25 de maig del 2016

Als vestidors, a falta de remats finals, s’han executat els treballs de pavimentació de les diferents dependències, així com el fals sostre de Pladur. S’estan duent a terme les feines de revestiment interior.

A les piscines s’ha iniciat el revestiment del liner dels murs. S’ha fet el replanteig dels paviments de les platges i de coronament dels vasos.
S’estan ubicant les canaletes de recollida de pluvials de les platges.

A la sala de màquines s’han col·locat els àrids dels filtres i es continua amb les tasques d’instal·lació de tubs, bombes i vàlvules.

Finalitzada la fase de replenament de terres, s’ha plantat la gespa de la zona enjardinada posteriorment a la instal·lació del reg del recinte de jardineria.

616263646566

18 de maig del 2016

Als vestidors s’han iniciat els replantejos i primers treballs de pavimentació interior.

A les piscines s’ha finalitzat el coronament de les piscines i s’han replantejat els treballs de revestiment interior dels vasos. Finalitzades les bases de paviment de formigó de les platges.

A la sala de màquines s’han ubicat de forma definitiva els filtres i s’estan executant els treballs d’instal·lació de tubs i vàlvules.

S’inicien les feines de replenament i anivellament de terrenys en la zona lliure exterior.

555657585960

11 de maig del 2016

Finalitzada la col·locació de les peces que fan de base de coronament a les piscines. S’inicia la feina de revestiment de coronament i vasos de piscines.

Als vestidors estan executats tots els envans de Pladur i finalitzat el pas de les instal·lacions elèctriques i d’aigua. S’inicien les feines de falsos sostres, paviments i revestiments.

A la sala de màquines arranquen les feines preliminars i de replanteig d’instal·lacions de tubs, filtres i quadres elèctrics.

495051525354

4 de maig del 2016

Finalitzada la solera de formigó de la piscina gran i tapant les rases perimetrals. Les canalitzacions de depuració estan finalitzades.

Als vestidors estan pràcticament finalitzades les obres de canalització de les instal·lacions. Durant la setmana es finalitzarà el tapat dels elements verticals i dels remats.

A la sala de màquines s’ha formigonat la solera de la coberta.

434445464748

27 d’abril del 2016

Finalitzat el passar tubs sota la solera de la piscina gran i preparant el formigonat de la solera.

Als diferents vasos estan en execució les feines d’entubat pels diferents elements de depuració.

Als vestidors s’ha finalitzat la col·locació de les costelles metàl·liques del Pladur i s’està passant els tubs de les instal·lacions. S’ha seleccionat el material d’acabat dels paviments i revestiments.

En preparació la llosa de formigó de la coberta de la sala de màquines.

373839404142

20 d’abril del 2016

Finalitzat el refinament del terreny de la piscina gran i en execució els forats als murs perimetrals per ubicar els elements d’enllumenat i instal·lacions.

Als vestidors s’està finalitzant la col·locació de les costelles metàl·liques que subjecten els envans de Pladur.

Finalitzats els treballs estructurals de la piscina mitjana.

La sala de maquinària, un cop finalitzats els murs i el reblert de terres perimetrals, està pendent d’execució la llosa del sostre. Els extradós dels murs s’han impermeabilitzat.

313233343536

13 d’abril del 2016

Als vestidors, s’ha finalitzat la solera de formigó i executats els arrebossats de parets perimetrals. Igualment s’han trapat totes les obertures del recinte fetes amb anterioritat.

Al la sala d’instal·lacions s’ha desencofrat el mur.

A la piscina mitjana, s’ha finalitzat amb l’execució de la solera i s’inicia l’encofrat de mur perimetrals.

2627282930

6 d’abril del 2016

Als vestidors, s’ha finalitzat la base del paviment i s’està en fase de replanteig de la distribució interior i de les alçades.

A la sala d’instal·lacions s’ha fet el replanteig que garanteixi la possible evacuació d’aigües per mitjans mecànics en cas d’excés de pluja. Es contínua la col·locació dels encofrats dels murs perimetrals.

A la piscina mitjana, s’està col·locant la ferralla perimetral.

S’estan efectuant remats de la nova xarxa de sanejament i de pluvials.

22232425

30 de març del 2016

Als vestidors, s’ha finalitzat la preparació dels desguassos i la base granular està a punt per a formigonar la solera.

A la sala d’instal·lacions s’ha finalitzat la fonamentació i la solera, i s’inicien les feines de les armadures dels murs perimetrals. Simultàniament s’està fent el replanteig de la distribució de la maquinària junt amb els tècnics de la depuradora.

A la piscina gran, s’està preparant la ferralla de la solera i a la piscina mitjana es prepara la ferralla perimetral i solera.

Presentada la peça de coronació de formigó de la recollida d’aigües superficials pel seu posterior replanteig i anivellat.

161718192021

23 de març del 2016

S’ha finalitzat l’excavació del vas de la piscina recreativa i s’inicien les feines de formigonat de neteja.

Un cop finalitzada la fase de preparació de la sala d’instal·lacions i del dipòsit regulador, s’estan duent a terme els treballs de fonaments i ferralla.

Als vestidors està preparada la xarxa de sanejament per a rebre la solera; en tant que es continuen totes les tasques d’ubicació de les canonades de sanejament del recinte.

12131415

16 de març del 2016

S’ha procedit al desallotjament dels residus del material existent a les platges i les runes dels vestidors amb tres màquines treballant simultàniament.

S’han ubicat les canonades inferiors del sistema de depuració en el vas de la piscina i s’està replenant de terres per tal de disminuir la fondària a l’espera de la compactació per rebre la solera de formigó. Els episodis de pluges dels dies 14 i 15 han afectat al replenat. S’està eliminant l’excés d’aigua actual per bombeig.

Es continua amb l’excavació de la nova zona de màquines (soterrada) i s’ha finalitzat el replanteig de nivells als vestidors preparant-los per a la construcció de la solera de formigó.

891011

9 de març del 2016

Es continua l’enderrocament en les diverses àrees: finalitzat el sostre sanitari dels vestidors i avançant en la platja de les piscines. El moviment de terres s’està realitzant amb 3 màquines treballant de forma simultània.

Les noves rases del sistema de clavegueram dels vestidors s’han finalitzat.

S’estan ubicant al nou emplaçament els elements exteriors de la climatització del bar del poliesportiu.

4567


2 de març del 2016

S’estan realitzant a bon ritme els enderrocs de les diverses àrees: 70% a l’entorn de la platja de les piscines, la totalitat del sostre de màquines i el 80% del sostre sanitari dels vestidors.

Els treballs d’enjardinament previstos en aquesta fase prèvia s’han dut a terme amb èxit.

S’ha realitzat diverses prospeccions a la xarxa de clavegueram i pluvials a l’interior del recinte de les piscines.

123