L’Ajuntament de Móra d’Ebre va celebrar el dilluns 26 de setembre de 2017 una sessió plenària extraordinària i urgent, en la qual es van debatre els punts de l’ordre del dia següents:

1.    Es va aprovar la ratificació de l’urgència del ple per unianimitat.

2.    Es va aprovar per unanimitat l’acta del ple anterior.

3.    Pel que respecta a la aprovació del compte general, l’alcaldia va cedir la paraula a la secretària, qui va informar que un cop passada l’etapa d’exposició pública ara es proposa l’aprovació dels comptes generals de l’Ajuntament i del Patronat de l’Escola Municipal de Música i Dansa, i dels comptes integrats de Móra d’Ebre Bus i de la Societat Esportiva, així com de la documentació complementària. L’acord es va adoptar per 8 vots a favor (CiU i PP) i 5 abstencions (ERC i PSC)

4.    Pel que respecta a l’aprovació provisional de les normes subsidiàries de centres de culte, l’alcaldia va cedir la paraula a la secretària. Es va proposar de desestimació de l’única al·legació existent i es va aprovar provisionalment la modificació de les normes subsidiàries. L’acord s’elevarà al públic i es trametrà a la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre (CUTE) perquè l’aprovi definitivament. L’acord es va adoptar per 8 vots a favor (CiU i PP) i 5 abstencions (ERC i PSC).

5.    Pel que fa al Pla especial urbanístic (PEU) del Càmping Glampling La Perla, l’alcaldia cedeix la paraula a la secretària. Es va proposar l’aprovació provisional del PEU Càmping 2ª Glamping La Perla, elevar l’acord al públic i trametre’l a la CUTE perquè l’aprovi definitivament. El grup d’ERC va prendre la paraula i va comunicar que s’abstindria ja que és l’aprovació provisional. El grup del PSC també va comunicar l’abstenció ja que encara falten informes d’Urbanisme i del Pla d’incendis, per la qual cosa resta a l’espera dels informes. L’acord es va adoptar per 8 vots a favor (CiU i PP) i 5 abstencions (ERC+PSC)

6.    ERC va presentar una moció sobre el diputat al Parlament Germà Gordó. L’alcaldia va cedir la paraula al grup d’ERC. Es va llegir la moció i el grup del PSC va demanar la paraula i va expressar que els fets imputats són molt greus i que el Sr. Gordó hauria de deixar l’acta da diputat. Va plantejar al ple que potser caldria estudiar un canvi de legislació pel que respecta als diputats no adscrits i que aquesta moció s’hauria de presentar al Parlament per part dels grups interessats. L’alcalde va indicar que tot plegat no és objecte del ple de l’Ajuntament de Móra d’Ebre i que si té alguna apreciació a fer als acords. El PSC respon que no. L’alcalde pren la paraula per manifestar que una imputació no té a veure amb la consumació d’un fet i que s’ha de conservar la presumpció d’innocència per a tothom. L’alcalde va continuar dient que qui renuncia a l’acta de diputat o regidor per una imputació, no la recupera si no es demostra la consumació dels fets. La moció es va rebutjar per 7 vots en contra (CiU), 3 abstencions (PSC i PP) i 3 vots a favor (ERC).

7.    Pel que respecta a la moció d’ERC sobre el suport al referèndum de l’1 d’octubre, l’alcaldia va cedir la paraula a ERC. Es van llegir part dels acords. L’alcalde va demanar fer un aclariment sobre el seu vot particular i personal, ja que a la part expositiva s’esmentava específicament el nom de l’alcalde, la qual cosa podia semblar poc elegant votar una moció sobre un mateix. La moció es va aprovar per 10 vots a favor (CiU i ERC), 2 en contra (PSC) i 1 abstenció (PP)

8.    Pel que respecta a la declaració institucional de l’alcalde president,  l’alcalde dóna lectura i es passa a la votació resultant aprovada per 10 vots a favor (CiU i ERC), 2 abstencions (PSC) i 1 vot en contra (PP).

9.    Els regidors es van donar per assabentats dels decrets aprovats des del darrer ple. No hi va haver cap intervenció

10.  L’alcalde va donar les següents informacions de presidència:

S’han iniciat les obres de la segona fase dels talussos i la recuperació de la sendera del castell i de millora de l’accessibilitat del passeig de l’Ebre. Les obres, tot i iniciar-se amb un breu retard, avancen a bon ritme i sembla que s’acompliran els terminis previstos (abans de Nadal). Altrament, la primera setmana del mes d’octubre començaran les obres de cobertura de la pista poliesportiva, les quals tenen un termini d’execució previst de 3 mesos. Aquesta pista, un cop coberta, servirà per a alleugerir l’ocupació del pavelló.

L’alcalde va informar al grup municipal d’ERC que la Festa de la Jota de la Ribera d’Ebre no està organitzada pel Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, sinó que va a càrrec d’una entitat, motiu pel qual no es va convidar l’Ajuntament de Móra d’Ebre.

Finalment, va informar que el dia 26 de setembre s’executarà el llençament dels arrendataris del bar del poliesportiu. Prèvia visita a les instal·lacions amb l’autoritat judicial, es podrà donar inici de l’expedient de contractació dels nous arrendataris.

11.  No hi va haver ni precs ni preguntes

12.  L’alcalde va felicitar la cap del GM d’ERC, Cinta Agné, perquè ha sigut àvia recentment.