El dissabte 19 de maig de 2018 va sortir publicada al DOGC la convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer per a l’any 2018. Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d’exclusió social.

La convocatòria va dirigida a persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 29 de juny de 2018, i es poden tramitar a les oficines d’habitatge (Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre).

Resum de les basesde Subvencions per al pagament del lloguer 2018:

Requisits de les persones sol·licitants

Tenir la residència legal a Catalunya Tenir uns ingressos de la unitat de convivència suficients per a poder pagar el lloguer i que no superin els límits establerts a la base 5 de la convocatòria.

Ser titular d’un contracte de lloguer de l’habitatge i estar-hi empadronat. No pagar un lloguer mensual per l’habitatge superior a 350 euros a la demarcació de les Terres de l’Ebre (excepte per a famílies nombroses).

Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.

Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.

No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social.

La subvenció s’atorga per a l’any de la convocatòria amb un límit màxim de 2.400€ anuals per habitatge. El pagament de la subvenció resta condicionat a les disponibilitats pressupostàries establertes en la convocatòria i al fet que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya tingui coneixement que la persona beneficiària es troba al corrent de pagament dels rebuts de lloguer per qualsevol dels mitjans acceptats.

Més informació: Tràmits i al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre (Oficina d’Habitatge).