L’Ajuntament informa que del dia 15 de setembre al 15 d’octubre es poden presentar les sol·licituds d’ajuts per l’adquisició de llibres escolars del curs 2020/2021.

Les sol·licituds es presentaran:

Preferentment telemàticament amb firma electrònica mitjançant la Seu Electrònica.

Presencialment:

  • Del 15 al 29 de setembre es recolliran al Centre Cívic (baixos Ajuntament) de dilluns a divendres de 10.30 a 13.30 h. S’haurà d’aportar formulari i documentació que es demana obligatòriament (No es faran fotocòpies)
  • A partir del 30 de setembre fins el 15 d’octubre, amb cita prèvia a les oficines de l’Ajuntament.

En el següent enllaç trobareu els documents corresponents:

Convocatòria d’ajuts llibres escolars

Tots els interessats poden descarregar la sol·licitud al següent enllaç:

Formulari sol·licitud

 

Les sol·licituds s’han de presentar amb tota la documentació escaient

DOCUMENTACIÓ APORTAR

  • Còpia del DNI o NIE de tots els membres de la unitat de família.
  • Factura o tiquet de l’adquisició dels llibres del curs escolar que acrediti la despesa efectuada per L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES (queda exclòs el material escolar).

SI LA DOCUMENTACIÓ HA SOFERT CANVIS DE L’AJUDA ATORGADA L’ANY ANTERIOR S’HA D’APORTAR:

  • Fotocòpia llibre de família de la/les fulla/es corresponent/s, si s’escau.
  • En cas de separació o divorci, fotocòpia de la resolució judicial i el conveni regulador que determini aquesta situació, si s’escau.
  • En cas de situació familiar de separació de fet, fotocòpia del document notarial o fotocòpia de justificants d’interposició de la demanda o d’altres documents que demostrin aquesta situació.
  • En cas de representació legal o acolliment de l’alumne beneficiari, la documentació acreditativa d’aquest fet.

llibres de text