La Junta de Govern està formada per l’alcalde i els tinents d’alcalde, i les seves funcions són les que els delega el Ple i l’alcalde. Normalment, se celebra els dilluns.

El nombre màxim de membres de la Junta de Govern és un terç dels regidors.

Els altres regidors amb delegacions de govern que no són membres de la Junta poden ser convidats per l’alcalde però hi assisteixen amb veu i sense vot.

En el següent enllaç trobareu tota la informació sobre la Junta de Govern del nostre municipi.

MEMBRES JUNTA DE GOVERN
DELEGACIONS JUNTA DE GOVERN
Acords Junta de Govern
Codi de Conducta de Bones Pràctiques
Acord Adhesió Codi de Conducta

Els membres nats que formen part de la Junta de Govern són el Sr. Joan Piñol Mora, el Sr. Sixte Melchor Gimènez, el Sr. Julio Roca Font, la Sra. Montserrat Pineda Giménez i la Sra. Maria Rodríguez Grau. D’acord amb l’article 113.3 del ROF també hi assisteixen el Sr. Raúl Olivan Gallardo i el Sr. Rubén Biarnés Renedo.

 

Rubén Biarnés Renedo
Maria Rodríguez Grau
Esports, Joventut i Sanitat
Julio Roca Font
Obres i Serveis, Agricultura i camins, Transports i Serveis Socials
Montserrat Pineda Giménez
Cultura i Festes
Sixte Melchor Giménez
Hisenda, Urbanisme, Governació i Mobilitat
Lorena Sastre
Comerç, Turisme i Igualtat
Rosa Pons Puig
Educació i Medi Ambient
Andreu Cano Fortuño
Aqua i Noves Tecnologies