El dia 29 de desembre de 2020, ha tingut lloc una sessió plenària ordinària l’Ajuntament de Móra d’Ebre, amb totes les mesures de seguretat relatives al COVID-19, en la qual s’ha adoptat els acords següents:

1. S’ha aprovat per unanimitat l’acta de la sessió anterior.
2. S’ha donat compte de l’informe trimestral de morositat relatiu al tercer trimestre de 2020, donant-se tots els regidors per assabentats.
3. S’ha donat compte de l’informe de seguiment del pla d’ajust relatiu al tercer trimestre de 2020, donant-se tots els regidors per assabentats.
4. S’ha donat compte de l’informe d’execució del pressupost relatiu al tercer trimestre de 2020, donant-se tots els regidors per assabentats.
5. S’ha aprovat l’expedient de modificació de crèdit 8/2020. L’acord s’ha adoptat per 9 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre, TTxMdE i Regidor no adscrit) i 4 abstencions (PSC, ERC i CUP)
6. S’ha aprovat el pressupost general de la corporació, la plantilla orgànica i les bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2021. El pressupost municipal, incorporant-t’hi els pressupostos de l’Escola Municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre i l’empresa pública Móra d’Ebre Bus ascendeix a 6.561.913,88 euros, dels quals 6.073.212,66 euros corresponen a l’Ajuntament i la resta als ens municipals esmentats. L’acord s’ha adoptat per 9 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre, TTxMdE i regidor No Adscrit), 3 abstencions (PSC i CUP) i 1 en contra (ERC).
7. S’ha aprovat definitivament les bases que han de regit l’atorgament de les subvencions covid-19. L’acord s’ha adoptat per unanimitat.
8. S’ha aprovat el conveni entre el Departament d’Educació i l’ajuntament de Móra d’Ebre promogut pel Jeroni de Moragas relatiu al projecte “Anem per feina”, orientat a l’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària per als cursos 2020-2021 al 2022-2023. L’acord s’ha adoptat per unanimitat.
9. S’ha aprovat el conveni de col·laboració entre la Societat Móra d’Ebre Bus i l’ajuntament de Móra d’Ebre relatiu a la posada a disposició i reserva en favor de l’Ajuntament d’un nombre determinat d’hores del seu personal per realitzar les funcions de xofer. L’acord s’ha adoptat per unanimitat.
10. S’ha aprovat el Compte General de l’exercici 2019. L’acord s’ha adoptat per 9 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre, TTxMdE i Regidor no adscrit) i 4 abstencions (PSC, ERC i CUP)
11. S’ha aprovat la sol·licitud a la Direcció General d’Administració Local del Departament de la Presidència de requalificació del lloc de treball de Secretaria de classe segona, categoria d’entrada, com a Secretaria de classe tercera, categoria Secretaria-intervenció. L’acord s’ha adoptat per 10 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre, CUP, TTxMdE i Regidor no adscrit) i 3 abstencions (PSC i ERC).
12. S’ha aprovat l’aixecament de de les objeccions d’intervenció. L’acord s’ha adoptat per 9 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre, TTxMdE i Regidor no adscrit) i 4 abstencions (PSC, ERC i CUP).
13. En l’apartat de mocions i pel que respecta a les presentades per la Federació de Municipis de Catalunya referent a la reclamació d’un paper actiu dels municipis en l’assignació i gestió dels fons europeus de recuperació Next Generation EU, s’ha aprovat per unanimitat.
En la referent a la presentada pels Consells Esportius de Catalunya en que es demana suport per declarar l’activitat física “Bé essencial”, s’ha aprovat per unanimitat.
En les mocions presentades per Fem Poble Móra d’Ebre i en concret la referent al suport al poble Sahrauí per la deriva armada i ocupació militar del Guerguerat per part del regne del Marroc s’ha aprovat amb 3 vots a favor (CUP, ERC i TTxMdE) i 10 abstencions (Junts per Móra, PSC i regidor no adscrit). En la relativa al rebuig al transvasament a la Conca de Barberà, per la dissolució del Consorci d’Aigües de Tarragona i per instar a l’Ajuntament de Móra d’ebre a presentar al·legacions al nou PHN, s’ha rebutjat per 12 vots en contra (Junts per Móra, ERC, PSC, TTxMdE i regidor no adscrit) i 1 vot a favor de la CUP.
Finalment, en relació a la moció presentada conjuntament per Junts per Móra d’Ebre, PSC, ERC, TTxMdE i regidor no adscrit relativa a les infraestructures i estructures de comunicació i mobilitat que travessen el municipi de Móra d’Ebre, s’ha aprovat per 12 vots a favor dels grups que presenten la moció i 1 abstenció de la CUP.
14. Els regidors s’han donat per assabentats de les resolucions i decrets dictats des de la darrera sessió.
15. No hi ha hagut informacions de presidència.
16. En l’apartat de precs i preguntes la portaveu del PSC ha demanat informació sobre el conveni de recollida dels gossos i l’alcalde ha contestat que aquest tema s’està treballant conjuntament amb el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i que s’ha posat a disposició un terreny si és menester per aquesta finalitat. A continuació ha demanat una còpia del document que es va realitzar del pla d’acció econòmic durant el covid ja que no ha rebut la còpia que es va enviar.
Finalment, el portaveu de TTxMdE ha plantejat la necessitat de realitzar un exercici de regularització del padró perquè aflorin els residents no empadronats i l’alcalde ha contestat que si bé aquesta operació és interessant, ja es va fer una similar fa un temps i els resultats no van ser els esperats.