DSC_0094

L’Ajuntament de Móra d’Ebre va celebrar sessió plenària ordinària el dia 16 d’agost de 2018 i va adoptar els acords següents:
1. Es va aprovar l’acta de la sessió anterior. Unanimitat.
2. Es va aprovar l’expedient 1de modificació de crèdit 6/2018, que modifica dos partides del pressupost referents a l’obra de la segona fase dels talussos del castell i de la passera que comunica el castell i la plaça de toros, i a la insonorització del teatre municipal, i se’n crea una de nova per a la contractació d’ambulàncies per als serveis de la Festa Major i altres actes. Vuit vots a favor (CiU i PP) i cinc abstencions (ERC i PSC).
3. Es va donar compte de l’informe trimestral de morositat corresponent al segon trimestre de 2018.
4. Es va donar compte de l’informe d’execució del pressupost corresponent al segon trimestre de 2018.
5. Es va donar compte de l’informe de seguiment del Pla d’ajustament  corresponent al segon trimestre de 2018.
6. Es va aprovar l’expedient de col·laboració i delegació de la gestió recaptatòria a Base Gestió d’Ingressos Locals referent a la recaptació de multes i sancions de policia i bon govern. L’acord també preveu la revocació de la gestó de les taxes de clavegueram, guals i taules i cadires a l’espai públic. Vuit vots a favor (CiU i PP) i cinc abstencions (ERC i PSC).
7. Es va aprovar l’expedient d’incidències vinculades a la nòmina dels treballadors municipals per a aplicar l’increment retributiu corresponent a l’any 2018. Unanimitat.
8. Es va aprovar inicialment el plànol de delimitació de mesures de prevenció d’incendis forestal. Les zones forestals pròximes al nucli urbà incloses dins de la delimitació del plànol hauran de netejar-se i s’hauran de tindre en condicions per a evitar els incendis forestals. Unanimitat.
9. Es va aprovar el Pla especial urbanístic  del càmping La Perla. És el darrer tràmit municipal que supera aquest projecte previ a l’enviament de l’expedient a la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre. Deu vots a favor (CiU, PSC i PP) i tres abstencions (ERC).
10. Es va aprovar una moció presentada pel grup d’ERC en suport als docents de l’institut d’ensenyament secundari El Palau de Sant Andreu de la Barca. Dotze vots a favor (CiU, ERC, PSC) i una abstenció (PP).
11. L’alcalde, Joan Piñol (CiU), va informar el plenari de l’inici de les obres de cobriment de la pista poliesportiva de l’escola pública Lluís Viñas.
12. En l’apartat de precs i preguntes, la regidora Cinta Agné (ERC) va preguntar sobre les previsions d’inauguració de l’espai U d’Octubre. L’alcalde, Joan Piñol (CiU), li va respondre que no hi ha data prevista i que passada la Festa Major convocarà una reunió per a tractar la qüestió. La mateixa regidora d’ERC va preguntar a l’alcalde si hi havia previsió de celebrar alguna commemoració amb motiu de l’1 d’octubre, dia del  referèndum d’autodeterminació. L’alcalde li va respondre que no. Finalment, Cinta Agné va preguntar si ja hi ha les conclusions d’un informe encarregat per a determinar el futur sistema de gestió de la piscina municipal coberta. L’alcalde li va contestar que l’empresa que elabora l’informe encara no ha lliurat les conclusions al consistori perquè encara hi està treballant.